MKB-Midden vraagt lokale overheid vooral om ruimte

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB

Geen lastenstijgingen, minder regeldruk en betere dienstverlening, mkb-vriendelijker aanbestedingsbeleid, betere bereikbaarheid en een doordachte visie op bedrijfslocaties (winkelgebieden en bedrijventerreinen).

MKB-Midden vraagt lokale overheid vooral om ruimte

Volgens peilingen van de regionale afdelingen van MKB-Nederland zijn dat de belangrijkste onderwerpen op grond waarvan mkb-ondernemers hun stem bepalen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart aanstaande. De kern van hun boodschap aan de lokale partijen: geef ons ruimte om te ondernemen.

De top 5 van belangrijkste verkiezingsthema’s voor het midden- en kleinbedrijf ziet er als volgt uit.

1. Verminder regeldruk, verbeter dienstverlening
Regeldruk blijft nog altijd één van de grootste ondernemersergernissen. Verdere vermindering van de lokale regeldruk leidt tot vermindering van bestuurlijke lasten. Lokale partijen die de stem van het midden- en kleinbedrijf willen binnenhalen, vereenvoudigen de algemene plaatselijke verordening (APV). MKB-Nederland beveelt de model-APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten van harte aan. De terras-, reclame- en de horecaexploitatie-vergunning, als ook de vergunning voor voorwerpen op of aan de weg, kunnen worden vervangen door algemene regels of op zijn minst worden vereenvoudigd. De welstandstoets aan het einde van een bouwvergunningstraject veroorzaakt onnodige vertraging. Gemeenten moeten daarom zo veel mogelijk welstandsvrije gebieden aanwijzen.
Bedrijven die zich aan de regels houden, zouden niet meer dan een controle van de gemeente per jaar moeten krijgen. Nu worden goede ondernemers onnodig vaak lastiggevallen. Risicogericht en selectief controleren is effectiever. Bovendien: gecoördineerd en gericht toezicht vermindert lasten en voorkomt strijdige eisen.

2. Bezuinig op uitgaven, verhoog niet de inkomsten
Ook gemeenten zullen de komende jaren fors moeten bezuinigen. Maar bezuinig dan ook echt en verhoog niet ‘gewoon’ de inkomsten, aldus ondernemers. Zeker voor de door de crisis nog kwetsbare mkb-sectoren is het van groot belang dat belastingen, leges en heffingen niet stijgen. Lokale overheden kunnen bezuinigen door veel efficiënter te werken (zie ook 1.) en te focussen op kerntaken en basisvoorzieningen. En ook niet onbelangrijk: gemeente, betaal uw rekeningen binnen 30 dagen!

3. Geef mkb faire kans bij aanbestedingen
Het mkb wordt te kort gedaan bij lokale aanbestedingsprocedures. Vaak worden onnodige en disproportionele eisen gesteld waardoor kleine en middelgrote bedrijven bij voorbaat al buiten de boot vallen. Doordat gemeenten in toenemende mate opdrachten clusteren, wordt de kans op succes voor de gemiddelde mkb-ondernemer nog kleiner. Deze praktijk garandeert overheden echter geenszins de beste prijs en kwaliteit! Gemeenten moeten mkb-vriendelijk aanbesteden, met oog voor de lokale en regionale marktomstandigheden. Gun ook de lokale banenmotor een eerlijke kans. En selecteer op kwaliteit, niet alleen op prijs.

4. Maak bedrijfsleven bereikbaar
De in veel gemeenten stijgende parkeertarieven zijn ondernemers een doorn in het oog. Parkeren mag geen melkkoe zijn. De bereikbaarheid en nabije parkeergelegenheid zijn zeker voor horeca, detailhandel en vrijetijdssector van levensbelang. Juist in deze economisch moeilijke tijden kan het niet zo zijn dat de lokale consument de gemeentegrenzen over wordt gejaagd omdat het verderop beter en goedkoper parkeren is. Ook de lokale infrastructuur verdient aandacht opdat bedrijven bereikbaar blijven. Gemeenten dienen zorg te dragen voor goede toegangs- en aanvoerwegen. Schade door wegopbrekingen en soortgelijke problemen moet op basis van modelbeleid worden gecompenseerd.

5. Plan bedrijfslocaties met visie en in samenhang
Te vaak wordt woningbouw te dicht bij bedrijvigheid gepland. Vooral bedrijven in de milieucategorieën 3 en hoger zijn daarvan de dupe en moeten het veld ruimen. Terwijl de industrie veel werkgelegenheid (direct en indirect) biedt en verantwoordelijk is voor veel innovaties. Plan geen nieuwe bedrijventerreinen zonder de bestaande op te knappen, is de boodschap van het mkb. Voor het functioneren van al gevestigde bedrijven is het van levensbelang dat hun terreinen niet verloederen maar veilig, bereikbaar en attractief blijven. Dat geldt evenzeer voor winkellocaties. Nieuwe, perifere vestigingslocaties mogen niet ten koste gaan van de bestaande detailhandelsstructuur in wijkwinkelcentra en binnensteden. Ook moeten perifere locaties openstaan voor meer sectoren.

MKB-Midden roept ondernemers op zich niet te laten afleiden door de problemen van de landelijke politiek, maar op 3 maart aanstaande massaal hun ondernemende stem uit te brengen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!