Monitoring 2012: milieubelasting omzetten naar kansen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Havenschap Moerdijk

Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, Brabantse Delta, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven brengen voor de veertiende keer gezamenlijk het Monitoringrapport uit.

Monitoring 2012: milieubelasting omzetten naar kansen

Een industrieterrein als het haven- en industrieterrein Moerdijk legt een druk op het milieu en de omgeving. Dat komt door de grootte van het terrein en door het type activiteiten van de gevestigde bedrijven. De concentratie van de bedrijvigheid levert echter ook enorm veel kansen voor duurzaamheid op. 

Duurzaamheidsprojecten

In het Monitoringsrapport zijn naast een analyse van overlast en milieubelasting, ook resultaten van lopende duurzaamheidsprojecten opgenomen en worden nieuwe kansen gedefinieerd. Op 4 december aanstaande is het rapport overhandigd door de voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk aan de voorzitter van de Burenraad.

Jaarlijks leveren diverse overheidsinstanties en de meest milieurelevante bedrijven gegevens aan over de aspecten energie, lucht, water, afval, geluid, hinder en natuur. Deze gegevens worden verzameld en vergeleken met de gegevens van voorgaande jaren. Zo wordt inzichtelijk welke invloed de bedrijfsactiviteiten rondom het haven- en industrieterrein hebben op de werk- en leefomgeving en worden trends en ontwikkelingen inzichtelijk. Het Monitoringrapport laat zien wat de resultaten zijn van de uitgevoerde duurzaamheidsprojecten en welke kansen er nog liggen.

Kansen

Het Monitoringrapport wordt benut om kansen voor duurzame ontwikkelingen te definiëren. De meeste kansen voor het haven- en industrieterrein Moerdijk liggen bij energiebesparing en het inzetten van duurzame energiebronnen. Een voorbeeld hiervan de uitwisseling van CO2 of warmte. Naast uitwisseling van warmte aan de Appelweg wordt er nu ook aan de Westelijke Randweg stoom uitgewisseld . De totale besparing die hiermee gerealiseerd wordt, staat gelijk aan het gasverbruik van 650 woningen. Inmiddels is er ook onderzoek verricht naar de mogelijkheid voor een derde aansluiting tussen bedrijven aan de Middenweg.

Natuurbehoud

Ook is in het monitoringrapport aandacht besteed aan de inspanningen die worden gedaan op gebied van natuurbehoud. Het haven- en industrieterrein ligt vlakbij twee natuurgebieden, namelijk de Biesbosch en Hollandsch Diep. Hierdoor mag intensivering of uitbreiding van bedrijfsactiviteiten niet plaatsvinden zonder de invloed op de natuur te toetsen. De dieren en planten die in of op de directe omgeving van het terrein leven en groeien, worden beschermd. Hiervoor wordt in 2014 een Natuurmanagementplan opgesteld, met als doel de bedrijvigheid en de kwaliteit van de natuur op en rondom het terrein in samenhang met elkaar te ontwikkelen.

Overlast

In het Monitoringrapport is uiteraard ook een analyse opgenomen over de meldingen met betrekking tot overlast. Het aantal meldingen is ten opzichte van voorgaande jaren gestegen. De reden van deze stijging is niet geheel te achterhalen: mogelijk is de drempel om overlast te melden lager geworden.
In 2012 zijn in totaal 466 klachten ingediend, waarbij het in bijna 90% van de gevallen om lucht of geur ging. Er zijn verschillende klachtengolven geweest. Ook opvallend was dat er in 2012 klachten zijn ingediend over bedrijven die in andere jaren niet of nauwelijks hinder veroorzaakten.

Ontgassen van schepen

Niet alleen bedrijven veroorzaken hinder: de klachten konden gedeeltelijk toegeschreven worden aan het ontgassen van schepen. In een aantal gevallen bevatte een melding niet alleen ‘zintuiglijke’ overlast, maar werden ook gezondheidsklachten opgegeven als benauwdheid, misselijkheid, hoofdpijn en bezorgdheid of angst. In 57% van de klachten kon de oorzaak of de veroorzaker opgespoord worden. Dat oplossingspercentage ligt daarmee veel hoger dan in andere regio’s, waar het tussen de 30 en 35% ligt. Zowel overheden als bedrijven zetten zich in om met name de geuroverlast verder aan banden te leggen. Het aanleggen van een net van ‘elektronische neuzen’ is hierin een belangrijk hulpmiddel.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit wordt op het haven- en industrieterrein Moerdijk nauwlettend in de gaten gehouden. Een deel van de gegevens over de luchtemissie komt uit de milieujaarverslagen van een aantal bedrijven. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie de algehele luchtkwaliteit gemeten door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uit dit luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat de jaargemiddelden fijn stof op en rond het haven- en industrieterrein beneden de binnen Europa geldende grenswaarden uit de Wet milieubeheer en op het gemiddelde niveau voor Nederland liggen.

Een aantal onderwerpen uit het Monitoringrapport 2012 is op de website van DVM www.dvmoerdijk.nl uitgelicht. Hier kunt u ook het volledige rapport downloaden.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!