Nadruk op veiligheid in herziening bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

De gemeente Moerdijk herziet het bestemmingsplan voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk.

Nadruk op veiligheid in herziening bestemmingsplan Industrieterrein Moerdijk

Het plan biedt een kader voor de verankering van externe veiligheid en de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Tevens voldoet de gemeente Moerdijk hiermee aan de wettelijke actualisatieplicht. Het voorontwerp wordt op 31 mei 2012 ter inzage gelegd.

De gemeenteraad heeft in 2008 de visie voor het bestemmingsplan vastgesteld. De gemeente heeft vervolgens, aan de hand van diverse onderzoeken op het gebied van externe veiligheid, bodem en geluid, de visie in een concreet voorontwerp-bestemmingsplan uitgewerkt. De lessen naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack zijn hierin ook verwerkt. Het voorontwerp is opgesteld met de gemeentelijke partners zoals Provincie Noord-Brabant, Veiligheidsregio, Havenschap Moerdijk, RMD, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk en diverse belangengroepen uit de gemeente. Zij hebben de richting waarin het plan opgesteld moet worden mede vormgegeven.

Lessen Chemie-Pack

De ruimtelijke keuzes zijn grotendeels vóór de brand bij Chemiepack gemaakt. Naar aanleiding van de diverse onderzoeken na de brand en de eigen lessen van gemeente en partners, is een aantal aanvullende maatregelen doorgevoerd. De belangrijkste daarbij zijn een grotere afstand aanhouden tussen risicovolle activiteiten binnen het chemiecluster en een verplichte tweezijdige bereikbaarheid. Dit zorgt ook voor betere bestrijdbaarheid en bereikbaarheid bij calamiteiten en meer vluchtmogelijkheden.

Belangrijkste pijlers

De belangrijkste pijlers uit het herziene bestemmingsplan:

- De planologische ‘stolp’ over het terrein wordt verstevigd zodat de huidige begrenzing van zones voor bijvoorbeeld geluid, risico’s en geur gehandhaafd blijft.
- Verduurzaming heeft een plek gekregen door het, onder voorwaarden, mogelijk maken van windturbines op openbare gedeelten van het terrein. Duurzaam goederenvervoer per spoor of buisleiding krijgt ook de ruimte.
- Veiligheid staat voorop. Alle risico’s in het gebied zijn volgens de voorgeschreven rekenmethodieken opnieuw in beeld gebracht en hiermee zijn ruimtelijke keuzes gemaakt. - Door deze keuzes worden de risico’s voor de omgeving verkleind en lopen minder mensen op en buiten het terrein risico. Deze keuzes bestaan uit:
- Uitbreiding van risicovolle activiteiten van bestaande bedrijven wordt begrensd; bestaande bedrijven blijven gehandhaafd op de huidige locatie;
- Het clusteren van nieuwe risicovolle activiteiten op een beperkt deel van het terrein en het zoveel mogelijk uitsluiten van nieuwe risicovolle activiteiten op de rest van het terrein;
- De bedrijven binnen het cluster voor risicovolle activiteiten moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en er worden voorzieningen getroffen voor de verbetering van de zelfredzaamheid in het gebied;
- Alleen op de Plaza worden nog nieuwe ‘kwetsbare objecten’ toegestaan. Dit zijn gebouwen waar veel mensen op een relatief klein oppervlak werken, zoals kantoren.

Inspraak

Burgers, bedrijven en anderen kunnen vanaf 31 mei tot en met 11 juli 2012 reageren op het voorontwerp. Hierna volgt nog een aanpassings- en inspraakronde tussen het voorontwerp en het definitieve bestemmingsplan. In 2013 zal het bestemmingsplan definitief vastgesteld zijn.
Naast het voorontwerp ligt  ter voorbereiding op het onderzoek naar de milieueffecten (het MER) voor dit plan, de notitie reikwijdte en detailniveau ook ter visie. Ook hier kan iedereen op reageren. De reacties worden betrokken bij het onderzoek naar de milieueffecten voor het ontwerpplan.

Op 4 juni aanstaande is er een informatiebijeenkomst voor de beide plannen in het gemeentehuis in Zevenbergen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!