Ontwikkeling duurzame oplossing voor aanslibben Zeeuwse havens

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Zeeland Zakelijk

Om de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in haar havengebied te kunnen verminderen gaat Zeeland Seaports de mogelijkheden onderzoeken.

Ontwikkeling duurzame oplossing voor aanslibben Zeeuwse havens

 Door minder te baggeren wordt het milieu minder belast en nemen bovendien de jaarlijkse onderhoudskosten af.

Voor het onderzoeksproject heeft Zeeland Seaports € 600.000 subsidie gekregen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in het kader van het Zeehaven Innovatie Project voor Duurzaamheid.

Ieder jaar moet Zeeland Seaports tot zo'n 3 miljoen kubieke meter slib wegbaggeren uit de havens van Vlissingen-Oost, de Buitenhaven en de Braakmanhaven. Dit is nodig om de havens toegankelijk te houden voor de zeeschepen. Dit slib wordt in een continu proces van waterbewegingen als gevolg van het tij en het in- en uitvaren van schepen, aangevoerd vanaf de Westerschelde waarna het periodiek weer wordt gebaggerd en afgevoerd naar diepere delen van de Westerschelde. Hoewel we bij de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk rekening houden met de effecten op het milieu van de Westerschelde, ontstaat  door de scheepsbewegingen tijdens het baggeren en het afvoeren en verspreiden van het slib in de Westerschelde een aanzienlijke uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarnaast vindt er tijdens het verspreiden van het slib  tijdelijke  vertroebeling  van het water plaats. Bovendien kost periodiek baggeren jaarlijks veel geld. De wens is nu ontstaan om de vicieuze cirkel van de aan- en afvoer van slib te doorbreken.  Zeeland Seaports gaat daarom een project opstarten met als doel een duurzame en innovatieve methode te ontwikkelen om de baggervolumes te verlagen en/of de milieubelasting van het baggeren en de daarmee samenhangende vaarbewegingen in de haven en op de Westerschelde te verminderen.

Projectfasen

Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 bestaat  uit een tweetal onderzoeken. Het eerste onderzoek betreft het continu meten van de aanslibbing onder alle omstandigheden die zich op de Westerschelde voordoen bij de mondingen van met name Vlissingen-Oost en de Braakmanhaven. Op deze manier hopen wij inzicht te krijgen in wat er zich nu precies afspeelt tijdens de aanslibbing. Het tweede onderzoek betreft een wereldwijde inventarisatie van mogelijke bestaande en ook voor Zeeland geschikte oplossingen van vergelijkbare problemen. De eerste fase, die ongeveer 1 jaar zal duren, wordt afgesloten met een keuze voor een bepaalde oplossingsrichting. In fase 2 wordt deze oplossingsrichting gedurende 2 jaar uitgetest in een proefopstelling.

Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een werkelijke methode voor het terugdringen van het onderhouds baggeren.

Subsidie in kader van Zeehaven Innovatie Project voor Duurzaamheid

Het project kost naar verwachting 1,2 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft nu besloten om een subsidie van 600.000 euro toe te kennen in het kader van het Zeehaven Innovatie Project voor Duurzaamheid. In totaal hebben 9 verschillende projecten gezamenlijk een subsidie van 5 miljoen euro ontvangen. Uitgangspunt hierbij is dat de zeehavens economisch moeten kunnen blijven groeien maar dat zij dit op een zo duurzaam mogelijke manier moeten kunnen doen.

De uiteindelijke oplossing van Zeeland Seaports voor het baggerprobleem zal mogelijk ook worden toegepast door andere zeehavens.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!