Oplossing in zicht voor A58, A27 en N65

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Oplossingen voor knelpunten op de Rijkswegen A58, A27 en N65 zijn in zicht. Voor deze projecten heeft het Rijk geld gereserveerd in het meerjarenprogramma Infrastructuur en Ruimte. Dit maakte minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu bekend.

Oplossing in zicht voor A58, A27 en N65

De verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven is voorzien na 2020. Voor de A27 wordt het knelpunt bij de Merwedeburg in 2015 aangepakt. Over knooppunt Hooipolder (A27-A59) bestaat nog onzekerheid. Tot slot wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant.
 
Knelpunten
Analyses van Rijk en provincie geven aan dat de A27 en A58 nu en in de toekomst de grootste knelpunten zijn in de bereikbaarheid van Brabant en Nederland. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid. Van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroom, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Er is nog onzekerheid over het daadwerkelijk aanpakken van het Brabants deel van de A27, met als urgent knelpunt het knooppunt Hooipolder. Dit is een zorg waar we de minister op aanspreken. En het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking A58.”
 
A58
De A58 is een belangrijke verkeersader voor verkeer van en naar Eindhoven-Airport en de vele bedrijven in Zuid-Nederland. De minister reserveert € 425 miljoen voor deze Rijksweg in 2021-2023. Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van dit knelpunt niet tot na 2020 kan wachten. Zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken via een publiek-private samenwerking. Met het voorstel willen de regionale overheden en het regionaal bedrijfsleven:

 •De trajecten Galder – St. Annabosch en Tilburg – Eindhoven versneld ombouwen tot 2x3 rijstroken.
•Technische innovaties toepassen en ontwikkelen, gericht op duurzaamheid en benutting op het gehele traject A58 (Vlissingen - Eindhoven).
•Ervaring opdoen met PPS-methoden.
 Hiermee wordt de verbreding tot 2x3 rijstroken 5 tot 7 jaar eerder gerealiseerd.
 
Voorfinanciering
De minister werkt echter alleen mee aan dit voorstel, als de provincie de garantie afgeeft dat zij de voorfinanciering voor haar rekening neemt. Gedeputeerde Van Heugten: “Voorfinanciering kost veel geld en we lopen risico's. Een harde garantie in dit stadium van het proces moet kunnen worden onderbouwd met een concrete uitwerking of verkenning van het Rijk. Ik verwacht daarom maatwerk en medewerking van de minister, zodat we verder met het bedrijfsleven en Rijkswaterstaat een samenwerking kunnen opzetten, die voor Provinciale Staten acceptabel zal kunnen zijn."
 
N65
Het heeft lang geduurd voordat een duurzame oplossing voor de N65 is opgenomen in de plannen van het Rijk. De Minister is nu bereid € 55 miljoen te investeren in de N65. Voorwaarde is dat de regio zelf € 45 miljoen bijdraagt tot een taakstellend budget van € 100 miljoen. De oplossing voorziet in o.a. een verdiepte ligging in Vught en een fietstunnel en eco-voorziening in Haaren. De inhoud en fasering van de maatregelen zal in overleg met de betrokken partijen uitgewerkt worden. De verwachting is dat de N65 vóór 2020 in uitvoering kan gaan. Van Heugten: “We moeten als regio diep in de buidel tasten voor deze Rijksweg. Maar we zijn blij dat nu eindelijk de knelpunten in Vught en Haaren aangepakt worden.” Deze 80 km-Rijksweg tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch heeft momenteel 2x2 rijstroken, 7 verkeerslichten en meer dan 1400 overstekende fietsers e.a. Dit veroorzaakt veel verkeersoverlast, te meer omdat snelweg de kernen Vught en Haaren doorkruist.
 
A27 Lunetten - Hooipolder
Files en opstoppingen op deze weg zitten met name bij de Merwedebrug en knooppunt Hooipolder. De Minister heeft niet voldoende budget om de hele weg in één keer om te bouwen. Daarom stelt zij € 740 miljoen beschikbaar vóór 2020 voor een versoberde en gefaseerde ombouw van de A27, te beginnen met de deeltrajecten Houten – Everdingen en Scheiwijk – Werkendam (inclusief verbreding van de Merwedebrug) naar 2x4 rijstroken.
 
De regio is blij met de aanpak van de A27, maar wijst wel op het risico dat door deze gefaseerde aanpak de files verschuiven en er een nieuwe flessenhals ontstaat op het punt bij de Merwedebrug waar de A27 van 4x4 rijstroken straks overgaat naar 2x2 rijstroken. In de verdere uitwerking van de plannen voor de A27 moet daar nog goed naar worden gekeken. Bovendien moet het knooppunt Hooipolder ook aangepakt worden. Voor deze twee zorgpunten heeft gedeputeerde Van Heugten grote aandacht in het vervolgtraject. Van Heugten: “Het Rijk heeft gevraagd of wij € 300 miljoen willen meebetalen om de hele A27 in één keer aan te kunnen pakken. Dat vinden wij geen reële vraag, voor een traject dat maar voor eenderde deel in Brabant ligt.”
 
Lees verder...

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!