Overheden slaan handen ineen voor landbouw, natuur en water in Dinkelland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Alleen gezamenlijk kunnen ze de opgaven voor landbouw, natuur en water in Dinkelland tot een goed eind brengen. Dat zijn de gemeente Dinkelland, provincie Overijssel en waterschap Regge en Dinkel overeengekomen in het Pact van 't Stift.

Overheden slaan handen ineen voor landbouw, natuur en water in Dinkelland

Dinkelland is een agrarische gemeente met veel natuur. Dat biedt kansen voor bezoekers en ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme, maar legt ook veel druk op het gebied. De overheden hebben ambities om de landbouwstructuur te verbeteren, natuurdoelen te realiseren, ruimte te vinden voor waterberging en de verdroging aan te pakken. Ieder voor zich komen ze daar niet uit, zo hebben de bestuurders vastgesteld. Daarom hebben gemeente, provincie en waterschap afgesproken gezamenlijk de schouders eronder te zetten. En dat blijkt te werken.

Zo hebben de drie overheden afspraken gemaakt over de aankoop van de boerderij en camping ´t Lippert in Oud Ootmarsum. De vrijkomende grond komt beschikbaar voor het natuurgebied Springendal en het Dal van de Mosbeek. Door de verplaatsing van het agrarisch bedrijf wordt het mogelijk het waterpeil te verhogen en de verdroging in het natuurgebied aan te pakken. Het bedrijf wordt in opdracht van de provincie en het waterschap gesloopt. De gemeente wil op haar beurt de bouw van twee compensatiewoningen via de Rood-voor-Rood regeling mogelijk maken op de plek van het bedrijf.

Verder hebben de overheden afgesproken in tien gebieden gericht de Ecologische Hoofdstructuur te gaan realiseren. Om dit te bereiken wordt een projectteam Noordoost-Twente gevormd, dat als opgave heeft natuur en waterdoelen te realiseren. Daarbij wordt ook een oplossing gezocht voor bedrijven waarvan de verkaveling ongunstig is of die op een plek zitten waar ze niet verder kunnen. De bedoeling is door een slimme invulling zoveel mogelijk te komen tot een win-win situatie voor natuur en landbouw.

De samenwerking kan ook complexe processen als Natura 2000 verder helpen. Op initiatief van wethouder Eric Kleissen hebben de natuur- en landbouworganisaties uitgesproken dat ze verder willen werken aan het opstellen van beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden in Dinkelland. Eric Kleissen licht toe: "We hebben met elkaar de succesfactoren benoemd om de komende tijd gezamenlijk verder te kunnen met dit proces onder regie van de provincie Overijssel. Alle partijen zijn het er bijvoorbeeld over eens dat er vooraf duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de wijze waarop de sociaal economische gevolgen in het beheerplan meegenomen worden."

De provincie is blij met de inzet van de gemeente Dinkelland. Gedeputeerde Piet Jansen "Het is mooi dat de gemeente zich samen met de provincie, waterschap en andere partners wil inzetten voor de ontwikkelingen op gebied van natuur, landbouw en water. De uitkomsten van de gesprekken van Dinkelland met de natuur- en landbouworganisaties wil ik gebruiken in de komende overleggen om samen met alle partijen de uitgangspunten te formuleren voor de beheerplannen van de verschillende Overijsselse Natura 2000 gebieden."

naar boven

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!