Pauze voor subsidies platteland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Vanwege kortingen van het Rijk op de ILG-middelen (Investeringsbudget Landelijk Gebied) moet het college een pauze inlassen voor subsidies die afhankelijk zijn van Rijksgeld. Maar de plattelandsontwikkeling in Brabant valt niet stil.

Pauze voor subsidies platteland

De vele projecten waaraan al financiële middelen waren toegekend, worden de komende maanden verder uitgevoerd. Het budget voor aankopen van gronden in 12 prioritaire projecten blijft vooralsnog bestaan.

Het Rijk heeft bezuinigingen afgekondigd die ook de rijksgelden voor de plattelandsontwikkeling in Noord-Brabant raken. Dit heeft ook al betrekking op de nu lopende ILG-bestuursovereenkomst (2007-2013) tussen Rijk en provincie.

Tientallen miljoenen
De provincie Noord-Brabant beschikt voor de periode t/m 2013 in totaal over circa € 440 miljoen ILG-middelen voor onder meer natuur, water en landbouw. Het merendeel van dit geld is inmiddels besteed of juridisch hard vastgelegd. De verwachte omvang van de kortingen (tientallen miljoenen) is zo groot dat het niet verantwoord is nieuwe subsidies toe te zeggen. Daarom last het college een subsidiepauze in. De pauze geldt voor alle subsidies die afhankelijk zijn van rijksgeld, zoals voor inrichting van de EHS, voor landbouwstructuurversterking en duurzame landbouw, voor herstel van het watersysteem en voor recreatieve ontsluiting van het landelijk gebied.

Beperkte subsidie
 Voor enkele onderwerpen blijft er beperkt subsidie (totaal ca € 10 miljoen) mogelijk: beheer van de EHS, proceskosten landbouw­ontwik­kelingsgebieden, Nationale Parken en verdrogingsbestrijding (zie bijlage).

Subsidies zonder rijksgeld, zoals voor Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (IDOPs), Ecologische Verbindingszones (EVZs) en voor projecten uit het budget van de reconstructie- en gebiedscommissies blijven gewoon mogelijk. Alle subsidies waarvoor Gedeputeerde Staten al een beschikking hebben afgegeven blijven ongemoeid.

Aankoopstop
Al eerder kondigden Gedeputeerde Staten een aankoopstop af voor gronden voor de Ecologische Hoofdstructuur, behalve voor 12 prioritaire projecten. Dit besluit blijft vooralsnog onveranderd.

Vervolg
Waarschijnlijk komt er pas weer duidelijkheid over de plattelandsontwikkeling bij het bestuursakkoord van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (medio 2011). Dan zijn de resultaten bekend van het overleg tussen het kabinet en provincies over de herijking van de EHS. Dan ook is er duidelijkheid over de decentralisatie van Rijksmiddelen voor plattelandsontwikkeling (inclusief natuur) naar de provincie.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!