Procedure voor bouw nieuwe sluis Terneuzen gestart

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Portaal van Vlaanderen

Nederland en Vlaanderen bereiden de bouw van een nieuwe sluis binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen voor. Hiervoor worden de tracewetprocedure en de milieu-effect-rapport(MER)-procedure doorlopen.

Procedure voor bouw nieuwe sluis Terneuzen gestart

Het Ontwerptracebesluit en het milieueffectrapport Nieuwe Sluis Terneuzen liggen van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage. Op dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni zijn er inloopavonden in respectievelijk Terneuzen en Gent.

De Nederlandse tracéwetprocedure is enigszins vergelijkbaar met de Vlaamse procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De sluis komt op Nederlands grondgebied, dus is Nederlandse wet- en regelgeving leidend. In het Ontwerptracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen staat een gedetailleerde uitwerking van de gekozen voorkeursvariant, de ligging van de sluis en de voorgestelde maatregelen.

Het milieueffectrapport beschrijft de beoordeling van de varianten en de gekozen voorkeursvariant en de gevolgen op de omgeving. Gelet op de aanwezigheid van Natura 2000-gebieden is tevens een toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk. Deze toetsing vindt plaats door middel van een passende beoordeling die ook ter inzage ligt. Ook is het landschapsplan in te zien.

De ingediende zienswijzen worden geanalyseerd en meegenomen in het tracébesluit. De minister stelt naar verwachting begin 2016 het definitieve Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen vast. Alleen degenen die zienswijzen hebben ingediend bij het ontwerptracébesluit kunnen in beroep gaan tegen het tracébesluit.

Betere toegang en vlottere doorstroming

De zeehavens van Gent en Terneuzen zijn van groot economisch belang. Omdat steeds meer en grotere zee- en binnenvaartschepen het sluizencomplex van Terneuzen passeren, is de maritieme toegankelijkheid van de Kanaalzone onderzocht. Daaruit blijkt dat voor de binnenvaart een capaciteitsprobleem dreigt en voor zeeschepen problemen te verwachten zijn omtrent afmetingen, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de doorvaart.

De Nieuwe Sluis gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. Ook kan de Nieuwe Sluis zorgen voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!