Provinciale Staten akkoord met havenstrategie Moerdijk

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben in meerderheid ingestemd met de Havenstrategie Moerdijk. Daarmee geeft de provinciale politiek groen licht voor de ontwikkeling van Moerdijk tot een industriële en logistieke hotspot.

Provinciale Staten akkoord met havenstrategie Moerdijk

De fracties van VVD, CDA (met uitzonderling van 1 lid), SP, PvdA (met uitzondering van 1 lid) en D66 stemden voor en de fracties van PVV, GL, PvdD en OSN stemden tegen.

Havenstrategie Moerdijk

Met de havenstrategie spreken de gemeente Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant de ambitie uit om Moerdijk voor 2030 te ontwikkelen tot het belangrijkste haven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. Deze groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Onderdeel van de strategie is een maatregelenpakket om te investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk krijgen bijvoorbeeld een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk. De provincie stelt daarvoor een lening van € 10 miljoen beschikbaar aan de gemeente Moerdijk. Daarnaast staat de provincie voor € 12,5 miljoen garant voor het eventueel aantrekken van tijdelijke extra financiering. Het Havenschap zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen. De gemeenteraad van Moerdijk besluit maandag 7 juli 2014 over de Havenstrategie.

Logistiek Park Moerdijk

Voor de Havenstrategie is de komst van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk, Logistiek Park Moerdijk (LPM), cruciaal. LPM moet een belangrijke rol gaan spelen bij de verwerking van producten die rechtstreek of via de havens van Rotterdam en Antwerpen worden verscheept. LPM is nauw verbonden met de havenstrategie, maar de plannen voor het logistieke park doorlopen een aparte procedure. Provinciale Staten stellen naar verwachting eind  2014 het inpassingsplan en exploitatieplan voor LPM vast. Op dit moment liggen de ontwerpplannen ter inzage en kunnen belanghebbenden tot en met 23 juli 2014 hun zienswijze indienen. Belangrijk discussiepunt tijdens het debat bleek het feit dat er grote onderlinge samenhang bestaat tussen de havenstrategie en LPM, terwijl Provinciale Staten niet nu, maar in december 2014 besluiten over de definitieve inrichting van LPM.

Balans tussen economie, duurzaam-, leefbaar- en veiligheid

Uitgangspunt van de strategie is de balans tussen economische belangen, duurzaamheid en een veilige en leefbare regio. In de discussie in de Staten plaatsten sommige fracties kanttekeningen bij de invloed van de ontwikkelingen op de leefbaarheid van de kern Moerdijk. Daarnaast waren de financiële risico’s onderwerp van gesprek.

Geen strategische reservering Rode Vaart

Provinciale Staten namen een amendement en een aantal moties aan. Door het amendement is de strategische reservering van de Roode Vaart geen onderdeel meer van de havenstrategie. De Roode Vaart was in het voorstel als strategische reserve opgenomen voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Moerdijk. Verwacht wordt dat met de groei van het Havenschap de ontwikkeling van de Roode Vaart op termijn nodig is. De discussie hierover willen Provinciale Staten te zijner tijd voeren met alle facetten en alternatieven. Via een motie vroeg een meerderheid van de Staten het college om in de uitwerking van de governancestructuur een meerderheidspositie van de overheid als uitgangspunt te nemen. Ook werden moties aangenomen voor maatregelen op het gebied van stankoverlast en onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast vragen de Staten het college om met het Rijk en andere partners in overleg te treden over de knelpunten in spoor- en buisverbindingen. Tot slot werd een motie aangenomen waardoor de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk de ontwikkeling van de leefbaarheid in de kern Moerdijk gaan monitoren.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!