Provinciale Staten discussiëren over positie provincie Gelderland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Provinciale Staten van Gelderland discussiëren tijdens de vergadering van woensdag 27 januari vooral over de invulling van provinciale taken. Daaruit moet een visie naar voren komen voor welke taken de provincie verantwoordelijk is. Het debat over de visie op de taken van de provincie staat als laatste punt op de agenda van de Staten.

Provinciale Staten discussiëren over positie provincie Gelderland

Vanaf 2011 moet in de provincie Gelderland bezuinigd worden. Gedeputeerde Staten gaan voorlopig uit van een bezuiniging van minimaal  60 miljoen euro op per jaar. In de startnotitie 'Opvang korting Provinciefonds' beschrijft het college haar visie op de toekomstige positie van Gelderland. De uitwerking van deze visie zal leiden tot het snijden in het provinciale takenpakket. Dat heeft met ingang van  2011 gevolgen voor het ambtelijk apparaat, maar ook voor instellingen die afhankelijk zijn van provinciale subsidies en voor de gemeentelijke overheden in Gelderland.

Voorjaarsnota
Na het debat gaat een kleine groep gedeputeerden en ambtenaren aan de slag met de vertaling van de notitie naar het takenpakket, met de daarbij behorende gevolgen, zowel voor de ambtenaren als de gesubsidieerde instellingen. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota zullen concrete voorstellen voorliggen. Tegen die tijd is er ook meer bekend over hoeveel de provincie exact moet gaan bezuinigen en waarop.

Voorafgaand aan de discussie over de taken van de provincie komen aan de orde:

Bestuursovereenkomst en aanvraag voorbereidingskrediet Traverse Dieren
In de bestuursovereenkomst wordt de financiering en de organisatie van de planstudie voor de oplossing van het verkeersprobleem in Dieren vastgelegd. Provinciale Staten wordt ook gevraagd een aanvullend krediet van ruim 17 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering. 
Subsidie aan de Stichting Oude Gelderse Kerken voor 2010
De Staten wordt gevraagd in te stemmen met een subsidie van bijna 127.000 euro aan deze stichting. Met dit geld wordt een professionele organisatie opgebouwd.
Actieplan Grond
De aankoop van grond voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is op 13 oktober 2009 tijdelijk door Gedeputeerde Staten (GS)stilgezet. In een motie op 11 november 2009 hebben Provinciale Staten gevraagd om een gedeeltelijke opheffing zodat belangrijke gebiedsprocessen voort kunnen.
Subsidie aan Vitens
Tijdens de vergadering van 16 december is het verlenen van een subsidie van maximaal 2.055.000 euro aan Vitens aangehouden omdat er nog te veel vragen en onduidelijkheden waren. De subsidie is bestemd om de verdroging aan te pakken.
Subsidie van de Gelderse Milieufederatie voor 2010
GS stellen voor om de Federatie niet voor 4 jaar (2010-2013) maar slechts voor 2010 een subsidie te verlenen, dit als gevolg van de rijkskortingen waarmee de provincie wordt geconfronteerd.
De vergadering van Provinciale Staten is openbaar. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in het Huis der Provincie. Via de internetsite van de provincie is de vergadering eveneens te volgen: www.gelderland.nl/statenlive.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!