Provincie en Fontys bundelen kennis over leegstand

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant en Fontys Hogescholen zetten een kenniscentrum op voor duurzame verstedelijking in Brabant. Het kenniscentrum maakt deel uit van de Brabantse aanpak leegstand.

Provincie en Fontys bundelen kennis over leegstand

De aanpak van de provincie is erop gericht de groeiende leegstand onder bedrijfslocaties, boerderijen, winkels, kantoren en erfgoed terug te dringen. In de komende jaren loopt de leegstand in Brabant naar verwachting op tot elf miljoen m²; een oppervlakte van tweeduizend voetbalvelden.

Door de groeiende leegstand komen leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en het vestigingsklimaat vaker in het geding. "Daardoor is leegstand niet alleen een probleem voor de eigenaar, maar vraagt het ook om een stevige integrale aanpak van gemeenten en de provincie," legt gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) uit. Een goede kennisinfrastructuur over verduurzaming van vastgoed in Brabant is daarbij een eerste vereiste. Daarom willen Gedeputeerde Staten, als onderdeel van de Brabantse aanpak leegstand, een open kenniscentrum ontwikkelen waarin de provincie Noord-Brabant samen met kenniscentra, waaronder Fontys Hogescholen, kennis en expertise bijeen brengt.

Friskijkers

Lector Cees-Jan Pen gaat voor de provincie, met studenten en docenten, een aantal onderzoeks- en adviesopdrachten uitvoeren. Pen: “Een mooie kans om talentvolle jonge mensen als ‘friskijkers’ en probleemeigenaren van de toekomst te betrekken bij maatschappelijke opgaven. Door de samenwerking voor leegstands- en gebiedsopgaven in Brabant zorgen we voor een continue vernieuwing van ons curriculum.” Studenten en docenten gaan analyses doen rond experimenten en labs over stedelijke herverkaveling, herbestemming en centrumontwikkelingen. Ook structurele stageplaatsen rondom monitoring en onderzoek maken deel uit van de samenwerking.

Vaker kiezen voor sloop

Erik van Merrienboer benadrukt het belang van een integrale aanpak: “Leegstand neemt in alle sectoren toe. Herbestemmen is een prachtig instrument, maar je lost niks op als je daarmee leegstand verschuift.” Kansen liggen volgens hem vooral in het transformeren van bijvoorbeeld kantoren naar goedkope woningen. “Daar is voor Brabant nog veel te winnen. Maar het is een illusie om te denken dat we alle leegstaande gebouwen opnieuw kunnen invullen. We zullen dus ook moeilijke keuzes moeten maken en vaker de sloophamer verkiezen.”

Brabantse aanpak

Gedeputeerde Staten kiezen voor een pragmatische aanpak. In 2016 intensiveert de provincie haar rol als gebiedsregisseur bij de aanpak van leegstand van kantoren, detailhandel en bedrijfslocaties. In de regionale ruimtelijke overleggen maken provincie en gemeenten afspraken over programmering, zodat de juiste ontwikkelingen op de juiste plek terecht komen. Verder starten in 2016 experimenten in een aantal Brabantse gemeenten op gebied van leegstand in agrarische bedrijven en detailhandel. De kennis en expertise die daarmee wordt opgedaan wordt vergaard en gedeeld in het kenniscentrum en is van belang om in de tweede helft van 2016 de koers voor de komende jaren uit te stippelen.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!