Provincie: niet meer goederentreinen in Oost-Nederland

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland wil geen toename van het aantal goederentreinen in Oost-Nederland zolang de Betuweroute en de mogelijkheden voor vervoer over water niet maximaal worden benut en het reizigersvervoer wordt belemmerd.

Provincie: niet meer goederentreinen in Oost-Nederland

De provincie vraagt de Minister van Infrastructuur en Milieu in de milieueffectrapportage rekening te houden met dit standpunt.

Tankwagons

Gedeputeerde Conny Bieze: 'De treinreiziger mag niet de dupe worden van de uitbreiding van het goederenvervoer in Oost-Nederland. Wij willen dat eerst de volledige capaciteit van de Betuweroute en het vervoer over water wordt benut. Voor de zomer moet uit onderzoek blijken of dit mogelijk is. Wij vragen de minister om de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in de milieueffectrapportage.'

Veiligheid en gezondheid

In de Gelderse zienswijze op de ontwerp-notitie milieueffectrapportage (MER) vraagt de provincie aandacht voor het reizigersvervoer, overlast door geluid en trillingen, externe veiligheid, overwegveiligheid, barrièrewerking en bereikbaarheid. De provincie vraagt de minister ook om de gevolgen voor landschap, natuur, cultuurhistorie, bodem en grondwater in beeld te brengen en de effecten op de gezondheid en de relatie met andere projecten in het gebied, waaronder Traverse Dieren en Arnhem-Tiel te inventariseren. De provincie wijst de minister verder op het belang van goede communicatie met betrokken besturen en omwonenden.

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Met het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wil minister Schultz een toename van het personenvervoer op de drukste spoorlijnen van het land realiseren (6 intercities en 6 sprinters per uur). Daarnaast moet het PHS een groei van het goederenvervoer per spoor mogelijk maken. Met steun van de Tweede Kamer heeft Gelderland met Overijssel en de betrokken regio’s en gemeenten om extra maatregelen gevraagd om de leefbaarheid langs het spoor te waarborgen en de minister verzocht om met alternatieven te komen voor het goederenvervoer via de IJssellijn en Twentelijn.

Personenvervoer boven goederenvervoer

De Oost-Nederlandse overheden onderschrijven de plannen om het personenvervoer uit te breiden, maar zijn tegen de uitbreiding van het spoorgoederenvervoer. Zij verwachten dat dit te veel overlast veroorzaakt langs het spoor en dat de veiligheid en bereikbaarheid van aanwonenden niet kan worden gewaarborgd. Er moet ook voldoende spoorcapaciteit beschikbaar blijven voor regionaal openbaar vervoer.

Milieueffectrapportage

De notitie Reikwijdte en Detailniveau MER bevat een beschrijving van het project, de varianten die onderzocht worden, een beschrijving van de milieu-aspecten die onderzocht worden en de wijze waarop dit onderzoek plaatsvindt. De MER is opgeknipt in twee fasen. In de eerste fase moet er een keuze worden gemaakt uit vier alternatieven voor de routering tussen Zutphen en Hengelo. Drie varianten hebben betrekking op de situatie rond Deventer, de vierde variant is de route vanaf Zutphen via de Twentekanaallijn (Lochem) naar Hengelo. In de tweede fase wordt het traject Elst - Oldenzaal in zijn geheel in beeld gebracht, conform de MER-voorschriften, en worden de benodigde maatregelen en kosten bepaald.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!