Provincie Noord-Brabant investeert in circulaire (bio-)economie

Een circulaire economie vraagt een ingrijpende verandering van het gebruik van afval en natuurlijke grondstoffen. Hernieuwbare grondstoffen uit de natuur lijken de oplossing en in Brabant zijn de ontwikkelingen op biomassa- en voedselgebied daarom in volle gang.

Provincie Noord-Brabant investeert in circulaire (bio-)economie

Doordat de wereldbevolking en de welvaart groeien, neemt het gebruik van natuurlijke grondstoffen toe met alle gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan verstoorde kringlopen, verschraalde landbouwgrond, ontbossing, afname van de biodiversiteit, slechte waterkwaliteit en een verstoord bodemleven.

Circulaire (bio-)economie

Oplossing voor al deze problemen is de Brabantse circulaire (bio-)economie waarin bedrijven overstappen op hernieuwbare grondstoffen uit de natuur in de vorm van biomassa: materialen van dieren en planten, die onuitputtelijk zijn en die we steeds opnieuw kunnen gebruiken. Op die manier zijn er altijd voldoende materialen beschikbaar en wordt het milieu veel minder belast op voorwaarde dat de bodem gezond is en het drinkwater schoon. Datzelfde geldt voor het produceren van voldoende voedsel. Want ook de voedselproductie neemt de komende decennia flink toe. In 2050 moeten wereldwijd ruim 9 miljard mensen duurzaam en gezond te eten hebben. De circulaire (bio-) economie moet hieraan bijdragen.

Speerpunten provincie Noord-Brabant

In de provincie Noord-Brabant zijn de ontwikkelingen op biomassa- en voedselgebied al in volle gang vanuit het Agrofood-cluster en provinciale programma’s voor Agrofood-innovatie en biobased economy. Speerpunten zijn:

  1. Voedselverspilling en eiwitten
  2. Biobased economy (groene chemie)
  3. Mest als waardevolle grondstof

Binnen de provinciale programma’s AgroFood en Vitale bodem lopen bijvoorbeeld diverse acties die eraan bijdragen dat mest een waardevolle grondstof wordt in een circulaire landbouw: ontwikkelen en implementeren nieuwe veehouderijsystemen, zorgen voor voldoende capaciteit aan mestbewerking, ontwikkelen van bewerkingsmethoden gericht op circulariteit en netwerkvorming en kennisuitwisseling om kringlopen op de verschillende schaalniveaus (van lokaal tot internationaal) vergaand gesloten te krijgen.

Verbindingen tussen kringlopen

Aanvullend op de lopende activiteiten vanuit AgroFood en Vitale bodem streeft de provincie Noord-Brabant naar het maken van de verbinding tussen kringlopen rondom dierlijke mest en menselijke uitwerpselen. Die verbinding tussen de kringloop bodem-gewas-voer-dier en de kringloop voedsel-mens-excrementen-afvalwater kan tot stand komen door slimme koppelingen aan te brengen tussen de provinciale programma’s rond mest en bodem en de best practices van de waterschappen in de circulaire economie, bijvoorbeeld verwaarden biomassa van bermen en vanuit waterlopen, het concept van de energie- en grondstoffenfabriek, bio-plastics en cellulose uit slib, technologische innovatie zoals superkritische vergassing van slib en milieuverantwoord/circulair inkopen.

Brabantse circulaire voorbeelden

Een mooi voorbeeld op het gebied van circulair ondernemen in de provincie Noord-Brabant is de Verspillingsfabriek in Veghel. Dit bedrijf heeft de ambitie om Nederland op de kaart te zetten als het gaat om het bedenken van oplossingen voor voedselverspilling en geeft overgebleven voedsel een nieuwe, nuttige bestemming. Zo worden er onder andere soepen, sauzen en maaltijdcomponenten gemaakt van restanten van groente, fruit en vleeswaren.

Andere voorbeelden van Brabantse circulaire initiatieven zijn de coöperatie Jumpstart welke zich focust op het winnen van groene energie uit mest, de Suiker Unie welke componenten van de suikerbiet optimaal en duurzaam tot waarde brengt en het netwerk van Groene Cirkels. Deze organisatie koppelt de verduurzaming van de HEINEKEN brouwerij met de kennis van Wageningen Environmental Research en Naturalis Biodiversity Center aan de provinciale ambities en die van het waterschap rondom ruimte, water, mobiliteit en economie.

Bijdrage provincie Noord-Brabant

Omdat de provincie Noord-Brabant wil dat overheden, inwoners en bedrijven grondstoffen en materialen vaker en slimmer (her)gebruiken steunt de provincie diverse initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert de provincie bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild. De provincie heeft nu bekeken hoe zij dit nog beter kan doen. Zij wil daarbij inspelen op actuele ontwikkelingen en initiatieven van de rijksoverheid. In Brabant is nog veel winst te behalen in de bouw en infrastructuur, biomassa en voedselproductie (inclusief agrarische sector) en de maakindustrie. De provincie gaat zich daarom meer richten op bedrijven in deze 3 sectoren en reserveert ruim € 400.000 om in 2019 te investeren in projecten die daarbij aansluiten. 

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!