Provincie stelt Voorkeursalternatief Ruit vast

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Brabant hebben op basis van uitvoerig onderzoek en ingebrachte adviezen uit de regio het voorkeursalternatief voor de Ruit vastgesteld.

Provincie stelt Voorkeursalternatief Ruit vast

Het provinciebestuur kiest voor de ‘Verkeersruit Eindhoven-Helmond-Asten’ aangevuld met maatregelen om de doorstroming van verkeer lokaal in Veghel/A50 en op de A67 tussen Leenderheide en Asten te verbeteren. De provincie werkt dit voorkeursalternatief nu verder uit in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zodat Provinciale Staten in 2015 over het definitieve tracé kunnen besluiten.

Gedeputeerde Van Heugten: “Samen met het Rijk en de regiopartners hebben we de afgelopen jaren een intensief proces doorlopen omdat de Ruit Eindhoven van regionaal en zelfs nationaal belang is. Het gaat om de bereikbaarheid van de gehele Brainport-regio, het voorkomen van problemen met sluipverkeer in de dorpen van Oost-Brabant en het bieden van een robuust alternatief bij incidenten op het hoofdwegennet.

Begrijpelijkerwijs spelen lokale belangen en politieke opvattingen een grote rol als het gaat om een keuze voor een voorkeurstracé. Een tracé dat steeds concreter wordt, waarbij nooit iedereen tevreden zal zijn met het resultaat. Wij hebben alle ingebrachte adviezen gewogen en moeten de lastige knoop van uiteenlopende wensen en belangen in de regio ontwarren. We vinden het onze verantwoordelijkheid als provinciebestuur om een beslissing over dit langlopende dossier te nemen.”

Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief waartoe het college van GS heeft besloten bestaat uit:

  • een toekomstbestendig infrastructuurpakket Veghel/A50;
  • het realiseren/completeren van de ‘verkeersruit Eindhoven-Helmond’;
  • een robuustheidspakket voor de A67 tussen Leenderheide en Asten.

Het college van GS heeft binnen de beschikbare financiële en planologische ruimte het voorkeursalternatief geoptimaliseerd en aangescherpt. Zo worden o.a. de wensen van de gemeente Veghel voor een brug bij Keldonk over de Zuid-Willemsvaart in het verdere onderzoek meegenomen en wordt bij de verdere uitwerking van de plannen een innovatieprogramma opgesteld als input voor de toekomstige aanbesteding. Marktpartijen worden uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen die de aanleg en het gebruik van de Ruit duurzamer maken.

Op verzoek van de gemeente Son en Breugel wordt ook een extra aansluiting op de Oostwestverbinding bij Breugel onderzocht. Voor wat betreft de compensatie van aangetaste natuur zoekt de provincie op verzoek van enkele gemeenten bij de verdere uitwerking naar de mogelijkheden om aangetaste natuur in de directe omgeving van de weg te compenseren. Ook wordt op verzoek van de Waterschappen de compensatie van de waterbergingsopgave geconcretiseerd en wordt ingegaan op het ecologisch functioneren van de beken.

Proces

Nu het college van GS van Provincie Noord-Brabant een besluit heeft genomen over het Voorkeursalternatief kan het plan voor de Verkeersruit verder worden uitgewerkt in een voorontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het PIP wordt in 2015 aan Provinciale Staten voorgelegd voor definitieve besluitvorming.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!