Provincie wil extra spoormaatregelen voor Vught, Boxtel en Haaren

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant zijn van mening dat het programma Hoog Frequent Spoor (PHS) grote voordelen heeft voor Brabant, maar gaat bij het ministerie wel ijveren voor extra maatregelen in Vught, Haaren, en Boxtel.

Provincie wil extra spoormaatregelen voor Vught, Boxtel en Haaren

Om de negatieve effecten te beperken hebben Gedeputeerde Staten, net zoals de gemeenten, de voorkeur voor een verdiepte ligging van het spoor in Vught en het oplossen van de problemen rond de dubbele overweg bij de Tongersestraat in Boxtel met een andere verkeerscirculatie. De provincie is bereid om een groot deel van de kosten voor deze aanvullende maatregelen voor haar rekening te nemen. Hierbij geldt wel het voorbehoud dat Provinciale Staten de cofinanciering goedkeuren. Het is bovendien afhankelijk van de financiële bijdragen van de gemeenten zelf.

Uitbreiding van de spoorcapaciteit volgens PHS biedt grote voordelen voor heel Brabant. Gedeputeerde Van Heugten: “Door meer intercity's worden de treinverbindingen met de Randstad sterk verbeterd: elk kwartier tussen Eindhoven en Rotterdam-Den Haag en elke 10 minuten tussen Eindhoven en Utrecht-Amsterdam. Daarnaast kan veel meer goederenvervoer per spoor via de Betuweroute geleid worden zodat deze goederentreinen niet meer over een deel van de Brabantroute door o.a. Breda en Tilburg hoeven te rijden. Maatschappelijk gezien kan dit programma onze provincie vele miljoenen opleveren aan reistijdbaten en indirecte welvaartseffecten als werkgelegenheid.”

Regionale bijdrage

Door de uitbreiding van het aantal treinen hebben de plannen van het Rijk ook consequenties in de directe omgeving van het spoor op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en oversteekbaarheid in met name Vught, Haaren en Boxtel. “Het ministerie van I&M is bereid om een extra financiële bijdrage te doen voor maatregelen bovenop het wettelijke minimum om de situatie in deze gemeenten te verbeteren maar stelt daaraan wel de voorwaarde dat de regio zelf de helft van het benodigde budget voor deze maatregelen opbrengt. Ons college is na afweging van alle belangen, kosten en baten bereid om in totaal ca. € 125 miljoen bij te dragen om die extra maatregelen mogelijk te maken. Nu is het natuurlijk aan de gemeenten om ook een duit in het zakje te doen.”

Bijzondere situatie

De situatie in Vught vraagt bijzondere aandacht omdat meerdere spoorlijnen en twee rijkswegen dwars door het dorp lopen. De gemeente en de bewoners vragen daarom al langere tijd om het spoor verdiept aan te leggen. Van Heugten: “De keuze om het spoor verdiept aan te leggen of op maaiveldniveau is niet eenvoudig. De verdiepte spoorligging in Vught zal de provincie ruim €110 miljoen meer kosten dan wanneer we de voorkeur zouden geven aan een niet-verdiepte spooraanpassing. Maar gezien het belang van PHS voor Brabant en de bijzondere situatie in Vught, willen Gedeputeerde Staten inzetten op de voorkeursvariant V3, een verdiepte ligging van het spoor en een onderdoorgang bij de Wolfskamerweg.”

In Boxtel scharen Gedeputeerde Staten zich achter de keuze van de gemeente voor het zogenaamde alternatief B14/15 variant 6 waarbij een fietspad onder de overweg bij de Tongersestraat wordt aangelegd en door aanpassing van de wegenstructuur worden de twee bestaande overwegen opgeheven. Tenslotte ondersteunen Gedeputeerde Staten de wens van de gemeente Haaren om de overweg in Esch veiliger te maken voor met name fietsers.

Vervolg

De voorkeur van Gedeputeerde Staten voor deze varianten en het aanbod om daar financieel aan bij te dragen is de inzet voor bestuurlijke afspraken met het Rijk en de betrokken gemeenten. Deze afspraken zijn onder voorbehoud van instemming van Provinciale Staten. Daarom bespreekt GS deze inzet eerst op 13 juni met de Statencommissie Mobiliteit en Financiën.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!