Zeeland wil arbeidsmarktpositie psychisch kwetsbare mensen verbeteren

In de provincie Zeeland staan de komende maanden diverse acties op stapel om de arbeidsmarktpositie van psychisch kwetsbare mensen te verbeteren. Dat meldt Aan de slag in Zeeland.

Zeeland wil arbeidsmarktpositie psychisch kwetsbare mensen verbeteren

Het doel van deze acties is om ervoor te zorgen dat deze doelgroep minder geïsoleerd wordt en daarnaast volwaardig mee kan draaien in de maatschappij.

Regioplan GGZ en arbeidsmarkt Zeeland

De zes concrete acties waar in de komende tijd aan gewerkt wordt, staan beschreven in het Regioplan GGZ en arbeidsmarkt Zeeland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2017 per arbeidsmarkregio geld beschikbaar gesteld om de aansluiting tussen arbeidsmarkt en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) structureel te verbeteren. Ook Zeeland heeft die handschoen opgenomen en gaat aan de slag om de kansen van psychisch kwetsbare mensen op het vinden en behouden van werk structureel te vergroten. Het kan hierbij gaan om regulier werk, aangepast werk of arbeidsmatige dagbesteding.

Borging binnen bestaande organisaties

Met de eenmalige subsidie van het ministerie wordt in Zeeland sinds eind vorig jaar gewerkt aan een betere samenwerking en afstemming tussen de arbeidsmarkt, de GGZ en andere terreinen binnen het sociaal domein. Structurele borging daarvan binnen bestaande organisaties is daarbij het uitgangspunt. Het Regioplan is opgesteld om de mogelijkheden te verkennen, de doelen te formuleren en de noodzakelijke acties te beschrijven. De projectcoördinatie, die eind dit jaar eindigt, berust bij de arbeidsmarktregio Zeeland en wordt gevoed door een regiegroep met daarin vertegenwoordigers van gemeenten, GGZ-instellingen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, cliëntenorganisaties en UWV.

Zes acties

Concreet bevat het Regioplan de volgende zes acties:

 1. Organiseren van werkateliers 

  gericht op kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en het bij elkaar brengen van zo veel mogelijk betrokken partijen. De subregio Zeeuws-Vlaanderen neemt het voortouw om in het vierde kwartaal van 2018 het eerste werkatelier te organiseren.
 2. Gestructureerd in beeld brengen van belemmeringen 

  die psychisch kwetsbare mensen en (potentiële) werkgevers ervaren, met als doel op basis van deze inventarisatie aanbevelingen te doen om de belemmeringen structureel weg te nemen. Dit najaar worden bijeenkomsten hierover georganiseerd (één met werkgevers en één met cliëntenvertegenwoordigingen).
 3. Oprichting van een expertteam 

  dat complexe casussen analyseert, met de bedoeling knelpunten systematisch in kaart te brengen en te adviseren hoe ze opgelost kunnen worden. Als deelnemers aan dit expertteam wordt vooralsnog gedacht aan vertegenwoordigers van UWV, gemeenten, werkgevers, sociale werkbedrijven, ervaringsdeskundigen en zorgaanbieders.
 4. Onderzoeken van alternatieven 

  voor de eigen bijdrage voor arbeidsmatige dagbesteding en werkleerbedrijven (wettelijke verplichting vanuit de Wmo) vanwege de negatieve effecten die deze verplichting lijkt te hebben op de (arbeids)participatie van de doelgroep.
 5. Inzetten van life-coaches 

  om de dienstverlening aan cliënten zo veel mogelijk integraal vorm te geven vanuit het principe ‘één cliënt, één plan, één regisseur’.
 6. Toepassen van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun 

  voor cliënten met ernstige psychische aandoeningen, zodat ook voor deze groep binnen de regio een structurele aanpak richting arbeid beschikbaar komt.

Meer informatie over Aan de slag in Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!