Regio FoodValley geeft update over regionale ontwikkelingen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio FoodValley

De bestuursleden van Regio FoodValley praten elkaar tijdens iedere vergadering bij over de ontwikkelingen in de portefeuilles. De conclusie is telkens dat er veel activiteiten en ontwikkelingen zijn. Kortom: er gebeurt veel. Hier een kort overzicht van portefeuilles.

Regio FoodValley geeft update over regionale ontwikkelingen

Economie en werkgelegenheid

ExPatCentre

Het ExPatCentre in Wageningen is op 6 november geopend. Projectleider Derk Rademaker heeft de activiteiten van het ExPatCentre toegelicht en aandacht gevraagd voor het tekort in de opstartkosten (50.000 Euro). In hoeverre zijn de gemeenten bereid hierin bij te dragen?

Het portefeuillehoudersoverleg Economie en Werkgelegenheid adviseert het regiobestuur als volgt:
De wethouders verklaren dat de colleges (in principe) bereid zijn om financieel bij te dragen. Dat zal naar rato (inwonertal) zijn. Een aantal gemeenten neemt hierover in het komende B&W een definitief besluit. Ook het bedrijfsleven (het POA) is gevraagd na te denken over een financiële bijdrage. De provincie Gelderland heeft € 15.000,- toegezegd. Utrecht draagt € 10.000,- bij.

Internationale School

In het PHO E&W in september is er door provincie Gelderland en gemeente Arnhem een presentatie gegeven over de nieuwbouw van de internationale school in Arnhem. Er zijn vragen gesteld, die in het afgelopen PHO zijn beantwoord. Centrale vraag nu aan het PHO: is er in de diverse colleges bereidheid bij te dragen aan het huidige (aanloop)tekort van de Internationale School?

Het standpunt van het PHO: de wethouders gaan in eigen gemeente sonderen welke bereidheid er is om financieel bij te dragen. Een eerste inventarisatie (‘rondje PHO’) wees uit dat Barneveld, Wageningen en Ede (in principe) bereid zijn na te denken over een financiering. Voor de expats in de andere gemeenten is ook de internationale school in Utrecht mogelijk. Om die reden zien gemeenten af van een bijdrage aan de financiën. Afspraak is dat deze 3 gemeenten binnenkort bij elkaar komen. Andere gemeenten worden alsnog uitgenodigd na te denken over een bijdrage.

Implementatie regionale Werkgeversdienstverlening

Het PHO E&W heeft gesproken over de implementatie van de regionale werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio. Het betreft een samenwerking tussen UWV, 8 gemeenten (Nijkerk participeert niet, Renkum schuift vanaf 1 januari aan) en de twee SW-organisaties in de regio.

De notitie beschrijft volgens welke uitgangspunten er in Regio FoodValley één gezicht en één afgestemde dienstverlening voor werkgevers wordt gerealiseerd door deze partijen. Het advies vanuit het PHO is om in te stemmen met de voorgelegde beslispunten. Dit zijn:

  • De inrichting van een regionaal én lokale toegang voor ondernemers;
  • Vacatures en kansen op werk worden direct regionaal gedeeld;
  • De dienstverlening aan werkgevers wordt geharmoniseerd;
  • Te werken met een gezamenlijke taakstelling waarin ieders eigen target wordt ingebracht.

Gemeentelijke afvaardiging in bestuur RWB

Ook is gesproken over de gewenste samenstelling van de gemeentelijke delegatie van het bestuur van het regionaal werkbedrijf FoodValley. Voor wat betreft het bestuur RWB is afgesproken dat er vier wethouders komen, in elk geval voor het startjaar. Een voorstel hiervoor wordt ter besluitvorming geagendeerd in het regiobestuur van december.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Mobiliteit

Regionale Woonagenda

In het PHO van 11 september is inhoudelijk gesproken over de Regionale Woonagenda Regio FoodValley. De missie is om de Regionale Woonagenda gezamenlijk te ontwikkelen met de stakeholders, zoals provincies, gemeenten, corporaties en andere marktpartijen, onder wie ontwikkelaars en zorgaanbieders.

In het portefeuillehoudersoverleg van 30 oktober is ingestemd met de communicatieaanpak van de Regionale Woonagenda. Het voorstel is om een digitaal forum op te richten over de thema’s die gaan over de regionale- en lokale woningmarkt.

Het forum moet vorm geven aan de missie om gezamenlijk met alle partijen te werken aan de regionale woonagenda. De opgehaalde informatie kan gebruikt worden om onderwerpen te agenderen op de woonagenda. Om focus aan te brengen wordt eerst het thema betaalbaarheid van het wonen opgepakt.

Basismobiliteit

Vanaf 1 januari 2017 krijgt de regio de verantwoordelijkheid over de regiotaxi. Dit alles wordt geregeld in een samenwerkingsovereenkomst met de provincie Gelderland. De belangrijkste vraag die nu voor ligt is: wie gaat namens de regio de handtekening zetten onder de samenwerkingsovereenkomst? Is dat de verantwoording van de huidige Wgr (en dan tekent het Regiobestuur) of wordt er een apart convenant voor afgesloten (vergelijkbaar met Jeugdzorg). Deze vraag is nog niet beantwoord. En komt binnenkort terug in het secretarissenoverleg en in het volgende PHO ROW & Mobiliteit.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!