Regio FoodValley zet regionale ontwikkelingen op een rij

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio FoodValley

De bestuursleden van Regio FoodValley praten elkaar tijdens iedere vergadering bij over de ontwikkelingen in de portefeuilles. De conclusie is telkens dat er veel activiteiten en ontwikkelingen zijn.

Regio FoodValley zet regionale ontwikkelingen op een rij

Kortom: er gebeurt veel. Hier een kort overzicht van portefeuilles.

Economie & Werkgelegenheid

Internationale school

Er is een presentatie van gedeputeerde Traag, de internationale school Arnhem, de wethouder Arnhem, Wageningen UR, Keygene en De Heus. De vergadering betoogt dat de aanwezigheid van een internationale school van groot belang is voor het vestigingsklimaat in Gelderland en ook voor het realiseren van de ambities van de Regio FoodValley. Er is een potentieel sluitende businesscase. Voor de investeringen (bouw) is € 1,9 mln nog niet gedekt. Het portefeuilleoverleg wil het verzoek overwegen. Het voorstel komt later terug op agenda, met beantwoording van de gestelde vragen door de provincie.

Stand van zaken arbeidsmarktregio

Er is een terugkoppeling gegeven over de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf van 5 september. Er ligt een werkdocument dat de richting aangeeft voor de besluitvormende vergadering in oktober. In het PHO van oktober worden zowel de uitgangspunten van het RWB geagendeerd als de verdere inrichting van de regionale werkgeversdienstverlening. Het besluit van de stuurgroep RWB om UWV en de vakbonden beide met 1 lid deel te laten zijn van de stuurgroep is in het PHO bekrachtigd. Tevens is besloten beschut werken op dit moment geen onderdeel te laten zijn van de agenda van het RWB.

De ambitie om in Regio FoodValley tenminste te voldoen aan de door de landelijke werkkamer opgelegde aantallen is bevestigd. Ook is gekozen voor een brede benadering van het regionaal werkbedrijf: gericht op het inrichten van een duurzaam partnerschap tussen werkgevers en gemeenten voor het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Op 29 september is een tweede regionale bijeenkomst voor raadsleden. Verder zal op verzoek van wethouders zo spoedig mogelijk gestart worden met een regionale nieuwsbrief. Vanuit de stuurgroep RWB is meegegeven dat de verdere inkleuring van de regionale werkgeversdienstverlening, hand in hand kan en moet gaan met de lokale verbinding met werkgevers.

Provada

Volgend jaar eindigt de 3-jaars-overeenkomst voor ProVaDa. In 2015 wordt de aanpak nog professioneler met een compact team. De ProVaDa is een vastgoedbeurs. Uit Ede komt het verzoek meer Food-beurzen te bezoeken. De vraag is hoe we de regio gaan promoten en van welke middelen we gebruik maken, hierin zijn keuzes nodig. De aanwezigen dringen aan op een evaluatie; wat zijn de resultaten? Veenendaal ziet onvoldoende rendement. Een aantal gemeenten overwegen voor de ProVaDa geen geld meer beschikbaar te stellen. Ede wil door.

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Mobiliteit

Startnotitie Regionale Woonagenda

De directeuren van de woningcorporaties en Stichting Vastgoed waren aanwezig. Er is een presentatie gegeven over stand van zaken van de Regionale Woonagenda. Oude planning- en sturing instrumenten moeten wellicht vervangen worden door nieuwe systematiek.

De Regionale Woonagenda Regio Foodvalley (RW) heeft als missie om de regionale woonagenda  gezamenlijk te ontwikkelen met stakeholders, zoals provincies, gemeenten en corporaties, alsmede andere marktpartijen waaronder ontwikkelaars en zorgaanbieders. Er wordt aangegeven dat kwaliteit en betaalbaarheid belangrijke onderwerpen zijn. Daarnaast worden afspraken gemaakt over kwantiteit.

Samenwerking is in feite de belangrijkste missie. De programmalijnen moeten worden afgeleid van wat er bij partijen in het veld speelt (werken met convenanten).

Project menukaart en bouwsteen

Het project Menukaart wordt in samenwerking met de provincies Gelderland en Utrecht, het waterschap Vallei& Veluwe, LTO, Gebiedscoörperatie O-gen en de acht gemeenten binnen Regio FoodValley uitgevoerd. De Menukaart is een leidraad voor de beoordeling voor ruimtelijke initiatieven van ondernemers in het buitengebied van de FoodValley regio, met als hoofddoel het versterken van de economische ontwikkeling van het buitengebied. Doel is initiatieven te belonen, die leiden tot innovatie, verfraaiing of verbetering op verschillende thema’s zoals food, milieu, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en dierenwelzijn.

Brief Provinciale Omgevingsverordening

De provinciale commissie Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen vergaderde op 17 september over het PS-voorstel voor vaststelling van de Omgevingsverordening. Er wordt geconstateerd dat de huidige invulling van de Omgevingsverordening niet in lijn is met de Omgevingsvisie. Vanuit de Regio FoodValley is een overzicht van artikelen uit de verordening gemaakt. In het overzicht zijn de regels uit de Verordening aangegeven die aangepast dienen te worden, zodat de Omgevingsvisie tot zijn recht komt. De brief is inmiddels verzonden en op de agenda van de commissie ROW gezet.

Presentatie Netwerkvisie

Een extern bureau heeft opdracht gekregen om een Netwerkvisie te ontwikkelen voor Regio FoodValley. Deze Netwerkvisie is gebaseerd op de gewenste bereikbaarheid van de economische kerngebieden met verschillende vervoerwijzen: de uitwisseling binnen de regio en de externe bereikbaarheid.

In de presentatie zijn de eerste resultaten van het onderzoek besproken. Op het gebied van de autobereikbaarheid gaat het helemaal niet zo slecht. Zeker als straks alle infrastructuurprojecten zijn uitgevoerd, die nu in de planning staan. Denk aan knooppunt Hoevelaken en de brug bij Rhenen. Op het gebied van openbaar vervoer en fiets valt nog de nodige winst te behalen. In het volgende bestuurlijke overleg zal de Netwerkvisie worden vastgesteld.

Stand van zaken Rijnbrug

Momenteel kent het project stilstand vanwege de verstrekking van de omgevingsvergunning. Rijkswaterstaat is hierover in gesprek met de gemeente Rhenen en de gemeente Buren. De provincie Utrecht doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de partijen overeenstemming bereiken. Realisatie van de ‘tidal flow’ is voorzien in 2018.

Kernboodschap Mobiliteit

Er is een document opgesteld waarin de huidige stand van zaken rond de Mobiliteitsprojecten is beschreven. Dit document kan een ieder gebruiken in lobbytrajecten en om aan te geven welke projecten een rol spelen in de regio FoodValley. Zodra er een relevante wijziging is in één van de projecten, wordt de kernboodschap geactualiseerd.

Vertegenwoordiging in bestuurlijke overleggen

Er is afgesproken dat Geert Horst de portefeuille Verkeer en Vervoer van de Regio FoodValley vertegenwoordigt in bestuurlijke overleggen, zoals bijvoorbeeld de stuurgroep Rijnbrug.

Meer informatie over Regio Foodvalley:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!