'Roep om aanpassing doorbetaling bij ziekte klinkt ook in het MKB'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: BDO

BDO Legal heeft haar relaties gevraagd naar hun mening over de huidige wet- en regelgeving rondom zieke werknemers. Eén van de redenen daarvoor is de aanhoudende (politieke) discussie over de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

'Roep om aanpassing doorbetaling bij ziekte klinkt ook in het MKB'

Ook zijn er belemmeringen die uitgaan op het aanbieden van een vast contract. Eén van de enquêtevragen van BDO luidde dan ook of ondernemers zich door die regels belemmerd voelen bij het aannemen van nieuw personeel.

Omvang en oorzaken langdurig verzuim

De uitkomsten van de enquête (op basis van 200 respondenten uit het MKB) laten zien dat de overgrote meerderheid van de respondenten (ruim 80%) in de achterliggende periode te maken heeft gehad met langdurig verzuim (langer dan zes weken). Belangrijke oorzaak van langdurig verzuim is, met 39%, klachten aan het bewegingsapparaat (denk aan knieën, schouders, rug et cetera), terwijl 33% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door hoge werkdruk/burn out. 

Knelpunten

Bijna de helft van alle respondenten (49%) bevestigt dat de mobiliteit van werknemers wordt beperkt door de loondoorbetalingsperiode van maximaal twee jaar tijdens ziekte. De mate waarin ondernemers terughoudend zijn bij het verlengen van tijdelijke contracten (48%) en het omzetten naar onbepaalde tijd (70%) is opvallend hoog, alhoewel dit wel min of meer in lijn ligt met de heersende opinie. Andere nadelige effecten van twee jaar loondoorbetalingsverplichting zijn de hoge kosten, zoals verzekeringspremies. Van de respondenten geeft 26% zelfs aan te vrezen dat de kosten verbonden aan loondoorbetaling en re-integratie leiden tot financiële problemen of zelfs tot het faillissement van de onderneming.

Controle- en verzuimregels en arbodienst

Ruim driekwart van de respondenten (79%) beschikt over actuele controle- en verzuimregels in de organisatie, maar dit betekent dat nog steeds 20% niet over deze regels beschikt. Bij iets minder dan de helft van de respondenten (48%) ontbreekt een regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld. Wat verder opvalt, is dat 8% van de respondenten bij ziekteverzuimdossiers niet wordt begeleid door een arbodienst of bedrijfsarts terwijl daartoe wel een wettelijke verplichting bestaat. Van de ondernemers die aangeven dat zij wel een contract hebben met een arbodienst zegt 1 op de 6 (16%) ontevreden te zijn over de kwaliteit van de verzuimbegeleiding.

Conclusies 

De uitkomsten van de enquête bevestigen dat ook onze MKB-relaties belangrijke hinder van de wet ondervinden. Het belangrijkste knelpunt is dat de hoge arbeidsongeschiktheidslasten niet goed te dragen zijn en dat werkt door in de risico’s die MKB’ers (durven te) nemen. MKB’ers zijn voorzichtig met het (langer) binden van werknemers aan de organisatie; ze kunnen de risico’s vaak (nog) niet aan. Een en ander verklaart het steeds meer inzetten op flexibele arbeidsrelaties, maar zet mogelijk ook een rem op groei van MKB-organisaties.

BDO Legal is – met veel andere partijen – van oordeel dat de huidige loondoorbetalingsperiode bij ziekte buitenproportioneel lang is, zeker als men dit in internationaal verband beziet. De roep om verandering van de wet op dit punt is dan ook begrijpelijk.

Workshop door BDO

Wilt u meer weten over de juridische aspecten van verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid? Schrijft u zich dan in voor een workshop bij u in de omgeving.

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!