Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening ligt ter inzage

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

De Ruimtelijke Verordening Gelderland (RVG) moet aangepast worden aan de Spoedwet Wro. Om deze verandering door te voeren hebben Gedeputeerde Staten op 20 december de ontwerp RVG, eerste herziening vastgesteld. Deze ligt vanaf 23 januari 2012 tot en met 5 maart 2012 ter visie.

Ruimtelijke Verordening Gelderland, eerste herziening ligt ter inzage

Gedurende deze periode kunt u uw zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Na de sluitingsdatum verwerkt de provincie Gelderland de reacties. Naar verwachting stellen Provinciale Staten de RVG, eerste herziening medio 2012 definitief vast. De Ontwerp RVG, eerste herziening bevat het ontwerp RVG, de daarbijbehorende bijlagen en informatie over het indienen van zienswijzen.

Ruimtelijke verordening
Met een ruimtelijke verordening stelt de provincie regels aan bestemmingsplannen van gemeenten. De provincie richt zich hierbij op onderwerpen die van provinciaal belang zijn zoals verstedelijking, natuur en water.

Spoedwet Wro
Den Haag werkt aan een wijziging van de Wet ruimtelijke ordening, de Spoedwet Wro. Deze bepaalt dat een provinciale ruimtelijke verordening alleen nog ontheffingsbepalingen mag bevatten voor onvoorziene situaties. Een ontheffingsbepaling maakt het mogelijk om binnen bepaalde grenzen af te wijken van bestemmingsregels. Een onvoorziene situatie is bijvoorbeeld als een innovatieve ruimtelijke ontwikkeling niet zou kunnen doorgaan omdat de verordening dat verbiedt. Maar omdat de ontwikkeling van een groot belang met veel positieve gevolgen is, mag de provincie daar dan een ontheffing voor verlenen.

Nieuwe regels
Daarnaast benutten Gedeputeerde Staten deze herziening om enkele nieuwe regels in de RVG op te nemen. Het gaat om regels over bedrijventerreinen, molenbiotopen en glastuinbouwgebieden.

Bedrijventerreinen
In juni 2010 hebben Provinciale Staten de nieuwe Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties vastgesteld. Hierin staat dat er eerst optimaal gebruik wordt gemaakt van bestaande bedrijventerreinen voordat er nieuwe worden ontwikkeld. In 2010 was het niet meer mogelijk om dit beleid in de RVG op te nemen en daarom gebeurt dat nu.
    
Molenbiotopen
Om molenwieken de wind niet uit de zeilen te nemen door bebouwing in de nabijheid van molens, is er een regeling voor de bescherming van de molenbiotopen opgenomen in de RVG. Deze vervangt de huidige Molenverordening omdat deze juridisch gezien niet meer het meest geschikte instrument daarvoor is.

Meer informatie over Provincie Gelderland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!