‘Ruit’ om Eindhoven stap dichterbij

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De mogelijke tracés voor het voltooien van de ‘ruit’ van verkeerswegen rond Eindhoven-Helmond tot aan Veghel zijn bekend. De bestuurders van het rijk, de provincie, diverse gemeenten en Waterschappen hebben de geselecteerde alternatieven bekend gemaakt voor de Noordoostcorridor.

‘Ruit’ om Eindhoven stap dichterbij

Deze alternatieven worden nu verder onderzocht of uitgewerkt op effecten voor verkeer, geluid, natuur en water (m.e.r. procedure). Met deze mijlpaal komt de ‘ruit om Eindhoven’ een stap dichter bij. Door deze verbindingsweg worden de bedrijven en o.a. de gemeenten Eindhoven en Helmond in de Brainportregio beter bereikbaar. Daarnaast hebben bewoners van Eindhoven-Oost, Helmond en Veghel minder verkeersoverlast doordat de verkeersstromen worden aangepakt, waaronder routes langs de dorpen. Ook krijgt de ontwikkeling van natuur, water en recreatie meer ruimte, doordat er minder verkeer rijdt door het Rijk van Dommel en Aa.

Kwaliteitsmaatregelen

Uitgangspunt is dat het een regionale weg met 2x2 rijstroken wordt met ongelijkvloerse aansluitingen en een snelheidslimiet van 100 km per uur. Naast maatregelen voor de bereikbaarheid, worden er ook aanvullende ruimtelijke kwaliteitsmaatregelen uitgevoerd, zoals de ontwikkeling van een landschapspark tussen Eindhoven en Helmond (Rijk van Dommel en Aa). “We hebben vandaag gezamenlijk weer een belangrijke stap gezet om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied integraal te kunnen aanpakken,” aldus gedeputeerde Van Heugten die tevens voorzitter is van de Stuurgroep Brainport Oost. De provincie werkt samen met de Waterschappen en de gemeenten aan een pakket aan maatregelen voor natuur, water en recreatie die op korte termijn (2013-2015) een impuls geven aan de kwaliteit van het gebied.

Interactief proces

De alternatieven zijn het resultaat van een interactief proces met bewoners, maatschappelijke en natuurorganisaties, bedrijven en overheden uit de regio. Zij hebben de afgelopen maanden hun ideeën ingebracht over de mogelijke tracés en bijhorende kwaliteiten en kansen.

De alternatieven zijn globaal en worden in de loop van 2013 concreter. Enige verschuiving van de ligging van de traces is nog mogelijk. Er zijn zeven extra aandachtspunten vastgesteld. Deze worden nader bekeken en geanalyseerd op bijvoorbeeld effecten voor het milieu en op de omgeving in de m.e.r.-procedure. Ook staat aangegeven op welke locaties niet-maaiveldliggingen worden onderzocht, als uitvloeisel van de afspraken die zijn vastgelegd in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoostvleugel BrabantStad. Op enkele locaties wordt hoofdinfrastructuur gekruist, zoals een kanaal of een spoorweg. Daar worden zowel een onderdoorgang als een brug onderzocht. Voor alle andere gevallen is maaiveldligging het uitgangspunt voor het onderzoek. Uit onderzoek kan blijken dat andere liggingen beter zijn.

Landschap

Om tot een goede inpassing van de weg te komen, is er een advies over landschap en ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Zo worden de landschappelijke kwaliteiten goed meegenomen in de tracékeuzes en in ruimtelijke maatregelen. Ook bevat het advies belangrijke uitgangspunten: zorg dat de weg past in het landschap en houdt landschapstructuren zoals beekdalen herkenbaar. Ook wordt ‘Parkway’ genoemd waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen bij de inpassing van de weg.

Vervolg

In het voorjaar 2013 worden de hoofdkeuzes voor het tracé gemaakt, op basis van de uitkomsten van de nadere onderzoeken op de effecten van verkeer, milieu, natuur, water, en kansen voor gebiedsontwikkeling (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). Daarnaast worden de financiële middelen onderzocht in een businesscase. In het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) wordt het voorkeurstracé voor de weg definitief gemaakt en bijbehorende compensatie en mitigatie* vastgelegd. Ter onderbouwing van het PIP wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. Zowel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de PIP staan open voor inspraak. Provinciale Staten nemen volgens planning eind 2014 een definitief besluit. Daarna kan begonnen worden met de uitvoering van de verkeersmaatregelen (naar verwachting vanaf 2017). De uitvoering van het pakket ruimtelijke maatregelen start al eerder (naar verwachting vanaf 2013).

Noordoostcorridor in Brainportregio

De Brainportregio is een belangrijke economische motor voor Nederland. Met de aanleg van de Noordoostcorridor wordt de toenemende druk op de wegen tussen en rond Eindhoven en Helmond verminderd. Het doorgaand verkeer in het gebied verplaatst zich naar de randen van het gebied. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid in het middengebied en de verstedelijkte gebieden.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!