Samen werken aan duurzame groei van haven- en industrieterrein Moerdijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: havenschap moerdijk

Op 2 juli ondertekenden de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk, Staatsbosbeheer, Brabantse Milieufederatie, Brabants Zeeuwse Werkgevers en het Havenschap Moerdijk het convenant Samenwerking Natuurmanagement haven- en industrieterrein Moerdijk.

Samen werken aan duurzame groei van haven- en industrieterrein Moerdijk

Daarmee verbinden deze partijen zich aan de afspraken in het Natuurmanagementplan om te investeren in natuur en milieu en zo verdere economische groei van het haven- en industrieterrein mogelijk te maken.

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is een verdere groei van het haven- en industrieterrein Moerdijk in de periode tot 2030 vastgelegd. Deze groei kan echter alleen plaatsvinden als dat gepaard gaat met het vergroten van de leefbaarheid in de regio en het vergroten van de veerkracht en kwaliteit van natuur en omgeving. In het natuurmanagementplan staan de afspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt om dit te realiseren. Het plan is een uitwerking van de afspraken die in de ‘Green Deal’ (mei 2013) zijn gemaakt tussen het Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM), provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer Regio Zuid.

Eerst investeren, dan groeien

Het principe van natuurmanagement is dat bedrijven eerst investeren in natuur en milieu om economische gebruiksruimte te verdienen. Zo worden ontwikkelingen van bedrijven mogelijk gemaakt in combinatie met het versterken en uitbreiden van de natuur op het haven- en industrieterrein Moerdijk en de omgeving. Daarnaast kunnen door natuurmanagement procedures bij vergunningverlening op het gebied van natuur vereenvoudigd, versneld en mogelijk voorkomen worden.

Maatregelen

Het natuurmanagementplan bevat noodzakelijke en mogelijke maatregelen op hoofdlijnen om knelpunten of overschrijdingen op het gebied van natuur en milieu te voorkomen of weg te nemen. In (ontwerp)plannen van het haven- en industrieterrein kunnen bijvoorbeeld maatregelen geïntegreerd worden die het mogelijk maken om beschermde soorten flora en fauna te huisvesten zonder de economische groei te belemmeren.

Maatregelen hiervoor kunnen zijn:

  • Creëren van alternatieve vestigingsplaatsen voor beschermde soorten flora en fauna;
  •  Creëren van vestigingscondities voor nog niet gevestigde beschermde soorten;
  •  Versterken van de groene zone op het terrein;
  •  Het opzetten van natuureducatie, en aanleggen van wandel- en fietsroutes.

Er zijn ook nu al voorbeelden van dit soort maatregelen, zoals de broedbiotoop voor meeuwen op de Sassenplaat, en broedgelegenheid voor oeverzwaluwen op nog uit te geven gronden.

Daarnaast is het monitoren van de stikstofuitstoot en de externe werking van het haven- en industrieterrein op de nabij gelegen Natura 2000 gebieden (Biesbosch en Hollands Diep) een maatregel. Het Havenschap Moerdijk ontwikkelt hiervoor een beheermodel, dat wordt gebruikt bij het beoordelen van aanvragen van bedrijven die zich willen vestigen of willen uitbreiden.

Andere mogelijke maatregelen zijn:

  •  het in de Biesbosch aanleggen van verblijfplaatsen voor trekvis en trekvogels;
  •  het verbeteren van de oeverzones langs het Hollands Diep;
  •  het verminderen van CO2 en stikstof-uitstoot door energiebesparende maatregelen.

Dit laatste wordt al toegepast in het Energyweb XL-programma van Duurzame Verbindingen Moerdijk.

Juridische borging

Voor de bedrijven die deelnemen aan natuurmanagement is juridische borging van de gemaakte afspraken van belang. Bedrijven die investeren in natuur hebben nu geen juridische zekerheid dat zij zich ook daadwerkelijk de potentiële economische ontwikkelruimte toe kunnen eigenen. Door proactief met natuurmanagement aan de slag te gaan, kan hierover helderheid ontstaan. Daarom wordt nu een pilot gestart met bedrijven die een ontwikkelbehoefte hebben. In die pilot wordt de praktische werking van natuurmanagement getoetst. De verwachte toename in milieubelasting van een bedrijf wordt vertaald naar vereiste herstelmaatregelen voor de natuur. Wanneer deze maatregelen zijn uitgevoerd, kan de provincie de gevraagde extra ontwikkelruimte toekennen.

Dynamisch proces

Natuurmanagement is een dynamisch proces. Het plan wordt daarom elke vier jaar bijgesteld. Voor de
uitvoering van de diverse maatregelen worden uitvoeringsplannen gemaakt. Deze worden elke twee jaar
herzien.

Meer informatie over PORT OF MOERDIJK:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!