Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven officieel gestart

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Metropoolregio Eindhoven

Op 25 februari is de Metropoolregio Eindhoven officieel van start gegaan. Samen met bestuurders en gemeenteraadsleden is de officiële aftrap van de vernieuwde samenwerking gegeven.

Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven officieel gestart

In de Metropoolregio Eindhoven staan de gemeenten meer dan in het verleden zelf aan het roer. Gemeenten zullen vanuit hun lokale opgaven een vertaling maken naar gezamenlijke opgaven voor de regio. Opgaven die een plaats hebben in de Regionale Agenda en die via de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven worden gerealiseerd. Samen geven de 21 regiogemeenten vorm aan de toekomst van de regio via de Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio Eindhoven zal de samenwerking namens de 21 gemeenten faciliteren, aanjagen, coördineren en uitdragen. 

In Zuidoost-Brabant wonen ongeveer 750.000 mensen in een hecht netwerk van twee steden en een groot aantal dorpen. In die regio werken de inwoners van de ene gemeente vaak in een andere gemeente in de regio, winkelen in weer een andere gemeente en brengen hun vrije tijd door in de hele regio.  De inwoner ‘gebruikt’ de hele regio en kijkt als hij gaat winkelen, werken of recreëren niet naar gemeentegrenzen. Een ‘daily urban system’ noemen we dat.

Inwoners vragen om goede voorzieningen

Daarom verwacht de inwoner dat in de regio als geheel het voorzieningenniveau op orde is. Hij vraagt om kwaliteit in de hele regio als het gaat om bijvoorbeeld bereikbaarheid, werkgelegenheid op bedrijventerreinen en het aanbod van winkels. En ieder dorp en iedere stad in deze regio heeft daarin zijn specifieke kwaliteiten. De steden zijn gebaat bij het landschappelijk schoon en de mooie dorpen waar het goed en veilig wonen en ontspannen is. Maar de dorpen zijn meer dan ‘mooi wonen’. De inwoners en bedrijven in de dorpen leveren een belangrijke economische bijdrage aan de regio. Van de andere kant zijn de dorpen  gebaat bij de werkgelegenheid en het hoogwaardige voorzieningenniveau van de steden. De bewoners van de regio Eindhoven maakt het niet uit, zij benutten dit ‘daily urban system’ ten volle en beschouwen het als hun leefwereld.

Om die kwaliteit te kunnen bieden, is regionale samenwerking nodig. Als gemeente kun je dat niet alleen. Vooral waar het taken betreft die de gemeentegrens overschrijden, is samenwerking vanzelfsprekend. Denk daarbij aan afstemming van woningbouwplannen, de aanleg van nieuwe wegen en bedrijventerreinen en economische samenwerking binnen Brainport. Maar ook aan het samen optrekken richting Den Haag of Brussel wanneer we hulp nodig hebben om onze regionale plannen te kunnen realiseren.

Werkwijze: Regionaal Platform, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De collegeleden van de 21 regiogemeenten vormen samen het Regionaal Platform. Zes keer per jaar komt het Regionaal Platform bij elkaar. In interactieve bijeenkomsten bespreken de colleges de regionale thema’s, economie, ruimte en mobiliteit. Het Regionaal  Platform adviseert het Algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Het realiseren van de regionale opgaven wordt belegd in bestuurlijke werkplaatsen. Het Regionaal Platform stelt de opdrachten daarvoor vast.Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van de regio, de interne werking en het functioneren van het Regionaal Platform. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: Rob van Gijzel (burgemeester Eindhoven), Elly Blanksma (burgemeester Helmond) en Anton van Aert (burgemeester Best).

Belangrijke positie voor gemeenteraden

De gemeenteraden spelen een grote rol in de Metropoolregio Eindhoven. Zij worden uitgenodigd om deel te nemen aan raadsledenbijeenkomsten, mee te denken met de verschillende thema’s in de werkplaatsen en vooraf de koers te bepalen voor majeure dossiers als de Regionale Agenda en de begroting. De gemeenteraden zijn nauw betrokken bij besluitvorming over de begroting en de Regionale Agenda. Daarmee stellen zij de kaders voor het Regionaal Platform en de werkplaatsen. Ook zullen de gemeenteraden een belangrijke rol spelen in de evaluatie en doorontwikkeling van de thema’s die centraal staan in het werkprogramma van de Metropoolregio Eindhoven.

Op dit moment is een ‘kerngroep raadsleden’ actief om samen met het bestuur te bepalen hoe we raadsleden het best kunnen betrekken bij de Metropoolregio Eindhoven. De huidige kerngroep is tijdelijk, totdat de betrokkenheid van gemeenteraden definitief is verankerd in de bestuurlijke samenwerking en ook een definitieve vertegenwoordiging van raadsleden is geformeerd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Metropoolregio Eindhoven kunt u contact opnemen met Linda van Gerwen, email: l.vangerwen@sre.nl en telefoon,  06 11 88 40 97. De Regionale Agenda en de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven vindt u op www.metropoolregioeindhoven.nl/officielepublicaties.

Meer informatie over Metropoolregio Eindhoven:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!