Samenwerking in werkgeversdienstverlening wordt voortgezet

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Barneveld

Van september tot en met december 2013 heeft de gezamenlijke pilot werkgeversdienstverlening plaatsgevonden. Deze pilot had tot doel om een structuur voor dienstverlening naar werkgevers te testen.

Samenwerking in werkgeversdienstverlening wordt voortgezet

In samenwerking met Moba, Schaeffler, VNO-NCW, ACE De Vallei, Barneveldse Industriële Kring, Christelijke Hogeschool Ede, De Meerwaarde, ROC A12 en UWV WERKbedrijf is het project geëvalueerd. De partners ervaren de wijze van samenwerking en behaalde resultaten unaniem als positief en zijn bereid om de samenwerking voort te zetten.

Project werkgeversdienstverlening

Met het project werkgeversdienstverlening onderzochten gemeente en partners een bredere samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs met als doel de arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Daarbij is de concrete vraag van de ondernemer leidend. Vragen over personele aangelegenheden, zoals opleiding, scholing van personeel, van-werk-naar-werk en matching van vraag en aanbod kunnen via één servicepunt gesteld worden aan overheid, onderwijs en ondernemersorganisaties. Het servicepunt wijst de ondernemer de kortste weg naar de juiste informatie en/of instellingen. Doel van het servicepunt is het aanbod van werk en het aanbod van mensen op de arbeidsmarkt optimaal met elkaar te verbinden.

Ondernemersloket Barneveld

Om de brede dienstverlening adequaat aan te kunnen bieden, maken de betrokken organisaties tijdens het project als servicepunt gebruik van een vertrouwd lokaal loket voor onze ondernemers: het Ondernemersloket Barneveld. Naast algemene vragen, konden ondernemers ook alle vragen op het gebied van personeel bij het Ondernemersloket kwijt. Het Ondernemersloket Barneveld vervult de rol van frontoffice, waarbij de backoffice bestaat uit het netwerk van de betrokken organisaties. Deze rol blijft het ondernemersloket Barneveld ook na de afronding van het project vervullen.

Samenwerkingsnetwerk blijven faciliteren

In het project werkgeversdienstverlening is een structuur voor de dienstverlening naar werkgevers opgezet die in de pilotperiode is getest. Deze structuur bestaat uit een netwerk waaraan alle partijen deelnemen en expertise leveren. Dit netwerk functioneert op basis van tijdsinvestering vanuit de bestaande formatie van de deelnemende partners met als resultaat dat alle partijen in hun eigen rol hiervan kunnen profiteren. Hoewel het samenwerkingsnetwerk nog op beperkte schaal is benut tijdens de pilot, zijn de ervaringen dusdanig positief dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de extra functionaliteit van het Ondernemersloket in stand te houden. Ook nu, na afronding van de pilot, kunnen ondernemers ook met hun vragen over personele aangelegenheden bij het Ondernemersloket Barneveld terecht. Alle deelnemende partners zijn ook van harte bereid het gerealiseerde samenwerkingsnetwerk te blijven faciliteren. Wethouder Van den Hengel is erg tevreden over de uitkomsten van de evaluatie: "Door het voortzetten van het project worden meer mensen begeleid van een bestaande naar een nieuwe baan. Dit geeft mensen die zelf van baan willen veranderen of moeten veranderen een grote voorsprong ten opzichte van mensen zonder baan".

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Met het project Werkgeversdienstverlening wordt ook geanticipeerd op enkele grote veranderingen in de sociale zekerheid op het terrein van werk en inkomen. Met de komst van de Participatiewet zal een groter beroep gedaan worden op werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden in hun organisatie. Een essentiële succesfactor daarbij is een goede organisatie van de werkgeversdienstverlening. Deze werkgeversdienstverlening houdt in dat werkgevers eenduidig, eenvoudig en vraaggerichte dienstverlening krijgen vanuit publieke organisaties. De ervaringen die zijn opgedaan in de Barneveldse praktijk zijn waardevol om te benutten in de FoodValley op het terrein van werkgeversdienstverlening. De samenwerkende partijen zijn bereid om hun ervaringen te delen in de regio om bij te dragen aan de opzet en ontwikkeling van de regionale werkgeversdienstverlening in regio FoodValley.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!