Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning plattelandsontwikkeling

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: De Groene Campus

De economie moet de komende jaren de motor zijn van de plattelandsontwikkeling in de Peel. Ook moet de 'quality of life' verder verbeteren. Deze ambities zijn te vinden in het ambitiedocument 'Vitale Groene Ruimte de Peel'. Om de ambities te realiseren werken partijen (overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties en onderwijs) samen in het Peelnetwerk en stellen geld en capaciteit beschikbaar voor het proces.

Samenwerkingsovereenkomst ondersteuning plattelandsontwikkeling

Door het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst worden de toezeggingen voor vier jaar vastgelegd. Ondertekening vindt plaats op vrijdag 21 september a.s.

Volgens Jan Kerkhof, voorzitter van het Peelnetwerk, dwingt de economische crisis overheden tot een forse bezuiniging en een herbezinning op kerntaken. Dat heeft grote gevolgen voor de Peel: ‘De tijd van flinke subsidies is definitief voorbij. We moeten het vanuit de overheden met een fors lager budget doen. Ondernemers en andere partijen zijn mede aanzet om ook in De Peel te investeren. Als organisaties in De Peel hebben wij ons de vraag gesteld wat is nodig voor een duurzame ontwikkeling van het buitengebied, hoe willen we dit aanpakken en wat willen partijen zoals gemeenten en ondernemers hierin investeren. De toezeggingen van de partners voor de komende vier jaar worden in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd.’

Quality of life en economie gaan hand in hand

Het Peelnetwerk heeft twee hoofddoelen: versterking van de ‘quality of life’ en van de economie. ‘Quality of life’ is de zorg voor een aantrekkelijke, gezonde en diverse leefomgeving met aandacht voor natuur, cultuurhistorie en leefbaarheid.’ Op al deze deelterreinen blijven wij ons inzetten,’ zegt Jan Kerkhof. ‘Naast aandacht voor de leefbaarheid in de kleine kernen is ook oog voor de kwaliteit van de omgeving en het versterken van de relatie tussen stad en platteland.’ Dit is goed voor de bewoners maar ook belangrijk als vestigingsfactor voor bedrijven. Brainport is sterk in innovatie. Deze kwaliteit moeten wij ondersteunen en inzetten voor maatschappelijke vraagstukken zoals gezonde voeding en duurzame energie. Economische ontwikkeling gaat hand in hand met verbetering van de leefomgeving.

Economie als motor

Juist die economische ontwikkeling is het tweede hoofddoel de komende jaren. De versterking van het agrarische productielandschap en de keten (agrobusiness) staan daarbij centraal. ‘Die keten is van grote economische betekenis en zelfs van wereldniveau,’ stelt Jan Kerkhof. ‘We willen het imago van de sector verbeteren en de sector verduurzamen, zodat de burger weer vertrouwen krijgt in de landbouw.’ De sterke nadruk op economie is een ommezwaai: ‘In het verleden was de plattelandsontwikkeling vooral een ruimtelijk proces. Nu is ons uitgangspunt dat we de doelstellingen van de plattelandsontwikkeling alleen bereiken als de economische ontwikkeling als motor fungeert.’

Samenwerkingsovereenkomst

Op basis van de nieuwe ambities en de financiële onderbouwing hebben partijen, waaronder de provincie, toegezegd financiële middelen en menskracht beschikbaar te stellen om de plattelandsontwikkeling te ondersteunen. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken voor de komende vier jaar ook formeel vastgelegd.

‘Het is van groot belang dat alle partners in het Peelnetwerk zich willen in zetten om de ambities dichter bij te brengen. De middelen en personele inzet zijn hard nodig om het proces te ondersteunen op weg naar een duurzaam platteland in De Peel. ‘De ondertekening is een nieuwe mijlpaal in dit proces.’ Aldus Jan kerkhof.

Ondertekening/uitnodiging

Op de Groene Campus in Helmond, waar het kantoor van het Peelnetwerk zich recentelijk heeft gevestigd, vindt op vrijdag 21 september a.s. om 08.00 uur, de officiële ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst plaats.

Meer informatie over Groene Campus, De :

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!