Sint Anthonis scoort hoog op landelijke duurzaamheidsindex gemeenten

 • Innovatie & MVO
 • Bron: Sint Anthonis

Medio oktober is de GDI-2015 (Gemeentelijke Duurzaamheidsindex) verschenen. Daaruit blijkt onder andere dat de gemeente Sint Anthonis behoort tot de vijf gemeenten die de grootste vooruitgang hebben geboekt voor de indicator Energiebesparing.

Sint Anthonis scoort hoog op landelijke duurzaamheidsindex gemeenten

Deze vooruitgang past goed binnen de in het coalitieprogramma opgenomen doelstelling met betrekking tot duurzaamheid. Een duurzame gemeente is een gemeente:

 • waarin elke inwoner kan voorzien in zijn of haar behoeften,
 • die zorgdraagt dat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien en
 • waarbij elke inwoner de mogelijkheid heeft om zich in vrijheid te ontwikkelen, binnen een stabiele samenleving, in harmonie met zijn of haar omgeving.

Ieder najaar publiceert de Stichting Duurzame Samenleving de GDI. Deze laat voor alle Nederlandse gemeenten de stand van zaken en de voortgang op duurzaamheidsgebied zien. De GDI is opgebouwd uit 24 indicatoren die samen het brede begrip duurzaamheid omvatten: Mens & Maatschappij; Milieu, Natuur & Grondstoffen.

Oorzaken

De prestaties van de gemeente Sint Anthonis op het gebied van energiebesparing en publieke dienstverlening via de GDI klimaatmonitor zijn bereikt door middel van onderstaande besparende maatregelen en ontwikkelingen.

Energiebesparing

 • Grootschalige toepassing Ledverlichting in gebouwen en straatverlichting. Van het totale bestand aan openbare verlichting (± 2.600 lichtmasten) zijn er al 600 omgebouwd naar led.
 • Het MFA Oelbroeck in Sint Anthonis heeft een installatie met warmtepomp.
 • Energiewinning uit biomassa door lokale bedrijven.
 • Landbouw innovatie technieken (bijv. luchtwassers).
 • Differentiatie in groene reststromen en reductie groenafval als reststroom.
 • De landelijke doelstelling voor 2020 voor gescheiden afvalinzameling is 75% gescheiden inzameling en gemiddeld 100 kg restafval per inwoner per jaar. Onze gemeente zit nu al op een percentage van 88% en 70 kg restafval per inwoner per jaar.
 • Deelname aan het klimaatatelier Land van Cuijk met onder andere toepassing van innovatieve afkoppelmethoden voor hemelwater diverse projecten.
 • De balans voor hernieuwbare energie binnen de gemeente Sint Anthonis komt uit op 44% hernieuwbare energie. Dit is veel hoger dan de Nederlandse balans van 4,5% hernieuwbare energie (CBS, Hernieuwbare Energie in Nederland 2013).  
 • Op het gemeentehuis worden dit jaar nog zonnepanelen geplaatst, in 2016 zal dit op meer openbare gebouwen gebeuren.

Publieke dienstverlening:

 • Een groot aantal inwoners is lid van een sportvereniging.
  Daarnaast zijn sport –en speelvoorzieningen goed vertegenwoordigd in relatie tot het aantal inwoners.
 • Het minimabeleid is geharmoniseerd met het Boxmeers beleid en ondergebracht bij de afdeling Sociale zaken.
 • Qua gezondheid blijkt ook uit GGD rapportages dat de bevolking van Sint Anthonis goed scoort. Het sociale cement is in Sint Anthonis goed ontwikkeld, mensen zijn betrokken en voelen zich betrokken bij de samenleving.
 • Uit GGD rapportages blijkt verder dat inwoners van Sint Anthonis zich doorgaans veilig voelen in onze gemeente.

Meer informatie

Op de website www.gdindex.nl. vindt u een toelichting op de indicatoren. U kunt de gemeentenaam intypen en dan ziet u de scores in vergelijking met die van de overige 393, zijnde 85%, gemeenten in Nederland die deelnemen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!