SKBN luidt noodklok over bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Oost NV

De activiteiten op bedrijventerreinen vertegenwoordigen rond 35% van de nationale economie en 30 tot 35% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Maar het gaat niet goed met onze bedrijventerreinen.

SKBN luidt noodklok over bedrijventerreinen

‘We maken onvoldoende gebruik van de economische kansen op bedrijventerreinen en dus banengroei’, aldus Theo Föllings, voorzitter van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN).

Op het Nationaal BT (Bedrijventerrein) Congres woensdag 14 oktober in Tilburg, luidt de SKBN – de koepel van regionale en stedelijke ontwikkelingsbedrijven in Nederland – de noodklok over het functioneren van de Nederlandse bedrijventerreinen. De SKNB roept markt én overheid op zich achter de Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025 te scharen, waarin de knelpunten staan opgesomd. Deze moeten worden opgelost om de markt voor bedrijventerreinen weer gezond te maken, voor meer economische output en banen.

Teveel en onvoldoende flexibel

Krap 10 jaar nadat het Rijk de ongebreidelde uitgifte van bedrijventerreinen hoog op de politieke agenda zette, luidt de SKBN opnieuw de noodklok. Theo Föllings: ‘De constatering van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen uit 2008 dat er een te ruim aanbod van ‘greenfield’ bedrijventerreinen was en bestaande locaties zich kenmerken door matige ruimtelijke kwaliteit en veroudering, lijken actuele dan ooit. Dit geldt ook voor de constatering destijds dat de markt voor bedrijventerreinen geen gezonde economische markt is. En dat kost banen en remt de economische groei.’

Op het Nationaal BT Congres benoemde Föllings een aantal knelpunten die ondernemers op bedrijventerreinen ervaren en die direct gelinkt kunnen worden aan bovengenoemde problematiek van een té ruim aanbod en veroudering. Zo keren banken zich af van vastgoed en bedrijfsmiddelen, waardoor ondernemers niet in staat zijn om te investeren.

Ook gemeenten zijn debet

Maar ook gemeenten zijn debet aan de problematiek. Föllings: ‘Waar vroeger op veel plekken strenge werkgelegenheidseisen werden gesteld, is nu vaak de verkoop van de kavels belangrijk. Immers: gemeenten willen investeringen die ze hebben gedaan in grond graag terugverdienen en zien de kavel vaak niet als productiemiddel, maar als cash cow. Die focus op de ‘kavelfabriek’ leidt af van het werkelijke doel van bedrijventerreinen: het creëren van economisch toegevoegde waarde!’

Ook technologische ontwikkelingen vragen om een antwoord. ‘De huidige economische dynamiek vergt aanpassingen in de bedrijfsvoering en dus ook in het productiemiddel grond en gebouwen. Bedrijven kunnen daar nu niet op inspelen.’

Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025

Op het Nationaal BT Congres presenteerde Föllings de ‘Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025’ met een aanzet richting oplossingen voor bovengenoemde problematiek met thema’s als Regionale samenwerking en financiering, Veroudering en herstructurering, Technologie en innovatie en Instrumentarium.

De SKBN roept overheden, private partijen, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van ondernemers op om de agenda te onderschrijven en een actieve rol op te eisen bij de verdere uitwerking van de agenda, om zo in een brede coalitie te kunnen werken aan de broodnodige vernieuwing van de markt voor bedrijventerreinen.

Noord-Holland Noord loopt voorop

In Noord-Holland Noord wordt al jaren in regionaal verband samengewerkt. Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord als regionaal uitvoeringsorgaan zijn diverse acties ondernomen om veroudering, leegstand en onderlinge concurrentie tussen gemeentes te voorkomen. Zaken als regionale monitoring en behoefteraming, regionale planning, regionale typering, segmentering en acquisitie, monitoring en beheer hebben al tot belangrijke verbeteringen geleid. "Maar ook in Noord-Holland Noord zijn we er nog niet", aldus Bert Cozijnsen, "het blijft een uitdaging voor gemeenten om het grote geheel en het regionaal belang voor ogen te houden. Een regionaal ontwikkelingsbedrijf is een goed instrument om deze samenwerking te coördineren."

Meer informatie over Oost NL:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!