Snoeihout goed voor duurzame energie

  • Innovatie & MVO
  • Bron: LTO Noord

Er wordt onderzocht of het haalbaar is om één of meerdere lokale verbrandingsketels te laten draaien op energiehout afkomstig uit Sallands bos en landschap.

Snoeihout goed voor duurzame energie

Dit gebeurd binnen het project Biomassalland – regionale energie voor en door Salland –  waar LTO Noord bij betrokken is. Door deze regionale samenwerking wordt de opwekking van duurzame energie bevorderd en behoudt Salland een goed verzorgd cultuurlandschap.

De eerste praktische stappen in het project zijn gezet. Afgelopen winter kreeg een Sallandse agrariër regionaal hout aangeleverd en op deze manier kon hij voorzien in zijn warmtevraag. De komende periode wordt verder gezocht naar een mogelijke samenwerking tussen houtleveranciers en warmte-afnemers in Salland. Het projectgebied beslaat de gemeente Olst-Wijhe, Raalte en Deventer.

Het in stand houden en ontwikkelen van het diverse Sallandse cultuurlandschap vraagt om onderhoud. Bij het onderhouden van landschap, natuur en bos komt veel, niet door de reguliere houthandel te gebruiken, top-, tak- en snoeihout vrij. Tot nu toe werd dit steeds als afval verwerkt en veelal tegen hoge kosten gecomposteerd, gestort of ter plaatse achtergelaten. Ook wordt het onderhoud vaak nagelaten, omdat het te duur is. Hetzelfde geldt voor de eerste dunningen van bosopstanden. Een belangrijk deel van dit hout uit bos en landschap kan echter regionaal benut worden als grondstof voor energiewinning, waardoor de oogst interessanter wordt.

Het gebruik van energie uit de producten afkomstig van onderhoud aan natuur, bos en landschap in Nederland en uit de houtketen kent vele voordelen: de productie is vrijwel CO2-neutraal, leidt niet tot aantasting van de biodiversiteit en biedt kansen voor een beter bedrijfsresultaat in het bos- en natuurbeheer. Bij de verwerking van houtige biomassa wordt tevens gestreefd naar de meest hoogwaardige toepassing van het hout. Hout en reststromen worden daarbij zoveel mogelijk hergebruikt en energetische toepassingen worden vooral verkregen uit de achterblijvende restproducten.

Het project Biomassalland loopt tot 2013 en wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland en Borgman Beheer Advies. Projecten LTO Noord begeleidt het traject. Het project wordt financieel ondersteund door gelden vanuit Leader-Salland, bestaande uit de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte, Deventer, de provincie Overijssel en de Europese Unie. Boeren, terreinbeheerders en organisaties met houtaanbod of een energievraag kunnen deelnemen aan het project.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!