Staatssecretaris akkoord met Ruimte voor de Rivierplannen bij Deventer

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft met veel waardering de plannen goedgekeurd voor de aanleg van nevengeulen in de uiterwaarden bij Deventer.

Staatssecretaris akkoord met Ruimte voor de Rivierplannen bij Deventer

De plannen zijn gemaakt door de gemeente Deventer en de provincie Overijssel, in nauw overleg met grondeigenaren, omwonenden, belangengroepen en andere overheden. De goedkeuring van de staatssecretaris betekent dat het project in een nieuwe fase terecht komt: eerst volgt een periode met officiële procedures en inspraak. In 2011 start naar verwachting de uitvoering van de werkzaamheden.

Het plan in vogelvlucht
Door de klimaatverandering moet de IJssel in de toekomst in extreme situaties meer water afvoeren. Door geulen te graven in de uiterwaarden kan het water sneller worden afgevoerd, waardoor de kans op overstromingen afneemt. De plannen beslaan bijna tien kilometer uiterwaard, aan beide kanten van de rivier. Door de uitvoering van het plan nemen veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied toe.

De Worp
In de uiterwaarden op de westoever van de IJssel komen twee nevengeulen. Een geul stroomt van de vergrote Bolwerksplas naar het IJsselhotel en sluit daar weer aan op de IJssel, de andere geul stroomt even verderop door de Ossenwaard. Hierdoor blijft het Worpplantsoen gespaard. De nieuwe aanlegsteiger voor het veerpontje is geïnspireerd op de voormalige Schipbrug die op deze plek heeft gelegen.

Zandweerdplas
De Zandweerdplas wordt vergroot en biedt straks extra faciliteiten voor de aanwezige watersportverenigingen. De roeivereniging krijgt ten noorden van de plas een eigen geul waarop getraind kan worden. Over de inrichting van de plas is overeenstemming bereikt met de watersportverenigingen.

Natuurderij
In het gebied ten noorden van de stad wordt het huidige landschapstype, een combinatie van cultuurgrond en natuur, gehandhaafd en versterkt door de aanleg van extra geulen. Daarbij krijgt de natuurderij die de stichting IJssellandschap wil bouwen een prominente plek. Deze ecologische boerderij krijgt een rol in het laag houden van de begroeiing in de uiterwaarden, zodat het water ook in de toekomst goed kan doorstromen.

Uitvoeringsfase
Het project komt na het besluit van de staatssecretaris in een nieuwe fase terecht. De komende periode zal worden benut om de benodigde bestemmingsplanwijziging en vergunningen te krijgen. De uitvoering van de plannen zal plaatsvinden onder leiding van waterschap Groot Salland. In 2011 beginnen naar verwachting de graafwerkzaamheden. Binnenkort zal het rijk hiervoor een realisatieovereenkomst tekenen met de waterschappen Groot Salland en Veluwe. Om het project spoedig tot uitvoering te kunnen brengen zal de samenwerking en afstemming met alle betrokkenen worden voortgezet.

Het project bij Deventer wordt uitgevoerd in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Dit programma omvat 39 maatregelen om het Nederlandse Rivierengebied uiterlijk in 2015 beter te beschermen tegen overstromingen en om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!