Staatssecretaris Mansveld in Oudenbosch voor werkbezoek spoorzone

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Moerdijk

Op maandag 20 april 2015 bracht staatssecretaris Mansveld, van Infrastructuur en Milieu, een werkbezoek aan de spoor-gemeenten Moerdijk-Halderberge-Roosendaal.

Staatssecretaris Mansveld in Oudenbosch voor werkbezoek spoorzone

Het werkbezoek vond plaats bij het gemeentehuis in Halderberge. Zij kwam langs om zich te laten informeren door bestuurders en inwoners over de zorgen en bezwaren rondom de mogelijke toename van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, als gevolg van de Wet Basisnet Spoor dat per 1 april 2015 is ingegaan.

Zorgen en bezwaren

Het Basisnet Spoor levert weliswaar een verbetering op van de veiligheid binnen de meeste Nederlandse spoorzones, maar bezorgt de drie gemeenten juist extra vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen en de daarbij horende risico’s. De bijkomende zorgen en bezwaren zijn de afgelopen jaren ook frequent onder de aandacht gebracht bij de staatssecretaris aan de hand van diverse gezamenlijke brieven. De drie gemeenten zetten zich samen met inwoners en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in voor meer veiligheid binnen de spoorzones van het traject Roosendaal – Lage Zwaluwe binnen deze gemeenten. Het ministerie heeft 5 miljoen euro toegekend aan de samenwerkende partijen voor de verbetering van de bestrijdbaarheid/hulpverlening en de versterking van de zelfredzaamheid binnen de spoorzones.

Programma 'Ons Spoor naar de toekomst'

Burgemeester Janssen van de gastgemeente Halderberge ontving staatssecretaris Mansveld om 11.30 uur. Daarna volgde een kennismaking met bestuurders, directeur Veiligheidsregio, directeur Pro-rail en een afvaardiging van inwoners van de drie klankbordgroepen. Burgemeester Klijs van de gemeente Moerdijk, als voorzitter van de stuurgroep, was dagvoorzitter en leidde de bijeenkomst. In de raadzaal werd de spoorproblematiek van de drie gemeenten aan de hand van een virtuele en interactieve videopresentatie over de spoorverkenning 'Ons spoor naar de toekomst' gevisualiseerd. Hierin worden de zorgen, bezwaren en gevolgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in beeld gebracht en de te nemen maatregelen over zelfredzaamheid en hulpverlening.

Goederenspoorlijn buiten de kernen

Burgemeester Klijs gaf bij de intro van de presentie het belang aan van maximale veiligheid aan de hand van referenties. Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen zitten risico's. Deze gevaren zijn dichterbij dan wordt gedacht. Burgemeester Klijs gaf een toelichting op wat de drie gemeenten in samenspraak met o.a de Veiligheidsregio hebben ondernomen. Daarnaast werd de wens uitgesproken aan de staatssecretaris om het onderzoek naar een dedicated goederenspoorlijn (speciaal voor goederenvervoer ingerichte spoorlijn) buiten de kernen om te vervroegen van 2018 naar 2015. Deze dedicated spoorlijn blijft voor de drie gemeenten het eindpunt van 'Spoor naar de toekomst'.

Versterking zelfredzaamheid

Burgemeester Niederer van gemeente Roosendaal en inwoner Ad Huijzers gaven een toelichting over de kracht van de samenleving dat heeft geleid tot een GHOR-pilot in Stationsbuurt Roosendaal. Burgemeester Niederer wees in zijn toelichting op het verhoogde veiligheidsbesef en de verhoogde aandacht voor de snelle alarmering van bewoners. Hierbij staat hulpverlening en zelfredzaamheid voorop. De gemeenten willen het maatregelenpakket voortvarend aanpakken. Indien blijkt dat het pakket niet geheel kan worden uitgevoerd, is er extra geld nodig van het Rijk. Hij wees in dit verband op de bewezen innovatieve aanpak in de regio met het CBIS waar bedrijven een incident melden zodat andere bedrijven in een bepaald gebied snel op de hoogte zijn wat er aan de hand is. Deze aanpak willen de gemeenten nu verbreden van het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (www.cbismoerdijk.nl) naar de zorginstellingen en inwoners rond het spoor.

Verbetering hulpverlening

Burgemeester Janssen van Halderberge gaf aansluitend een toelichting over de noodzaak tot verbetering van de bestrijdbaarheid van incidenten op en rond het spoor. Dit aan de  hand van lekkages, van gevaarlijke stoffen of vervuild bluswater die het riool in kunnen lopen tijdens een incident. Civieltechnische maatregelen alleen zijn dan niet voldoende. Het gaat vooral om de communicatie met onze inwoners en de bewustwording van de inwoners. De inwoners van de drie gemeenten maken zich logischerwijze zorgen en willen meer helderheid en duidelijkheid. Door Gabriël van der Heijde namens de Vereniging Alternatief Goederenspoor (VAG) werd een toelichting gegeven over het succes van de VAG in de WOB-procedure en over o.a. de Robel-lijn.

Ruimtelijke ordening- en woningenproblematiek en leefbaarheid

Vervolgens gaven burgemeester Klijs en klankbordvertegenwoordiger Dennis van Berkel een toelichting over de ruimtelijke ordening- en woningenproblematiek en de leefbaarheid. Door middel van beelden lieten zij de problemen zien rond de 12-18 meter veiligheidszones en de afstand van woningen ten opzichte van het spoor. Inwoner Dennis van Berkel uit Zevenbergen gaf een toelichting op de leefbaarheid in relatie tot de toename van het goederenvervoer van gevaarlijke stoffen. Hij vertelde over de problemen geluid en trillingen en pleitte voor een aanpak van deze problemen. Leden van de klankbordgroep Zevenbergen overhandigden een petitie aan staatssecretaris Mansveld waarin hun zorgen staan aangegeven.

Samenwerking

Nico van Mourik, directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, gaf een toelichting op het belang van de samenwerking tussen gemeenten en de Veiligheidsregio. Dit heeft onder andere geresulteerd in de geslaagde inspanningen rond Moerdijk Veilig en het initiatief om het Antea maatregelenonderzoek Moerdijk-Halderberge-Roosendaal als aanpak ook uit te rollen naar de 10 andere spoorgemeenten in Midden- en West-Brabant. Het is belangrijk dat de vruchtbare samenwerking van de drie gemeenten en de Veiligheidsregio zich uitbreidt en dat andere partijen (zoals ProRail, andere vervoerders, ministerie en Waterschap) zich verbonden voelen.

Reactie staatssecretaris

Na de presentatie gaf staatssecretaris Mansveld een reactie:

Voor 2018 komt er geen evaluatie van de in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar ROBEL-lijn en/of VEZA-boog. Dus blijft het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de kernen om, echt nog een stip op de horizon. Er komt wel meer aandacht voor de leefbaarheid in de spoorzones, zowel vanuit I&M als Prorail. De samenwerking tussen het minsterie, de drie gemeenten, veiligheidsregio en Prorail wordt geïntensiveerd. Verder worden de signalen over de slechte communicatie over de Wet Basisnet richting inwoners meegenomen. De staatssecretaris komt snel met meer helderheid.

Voor trillingshinder vertelde de staatssecretaris dat er een landelijke methodiek wordt ontwikkeld en dat de spoorproblematiek hierin wordt meegenomen. Daarnaast loopt er een landelijke studie naar de verbetering van de veiligheid van de spoorweg-overgangen. Het ministerie draagt in overleg met de drie gemeenten zorg voor een goede ruimtelijke verankering van de Wet Basisnet, waarbij de uit de plannen voortvloeiende schade wordt overgenomen door het Rijk.

Afsluiting

Tenslotte sloot burgemeester Klijs als dagvoorzitter af en werden op ludieke wijze de 6 aandachtspunten van “Ons spoor naar de toekomst” aan de staatssecretaris overhandigd. Dit samen met de eerste nieuwsbrief ‘Signaal’ Moerdijk-Halderberge-Roosendaal.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!