Stabiel financieel jaar in onrustige tijden

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant kijken terug op een intensief, effectief en voortvarend eerste bestuursjaar.

Stabiel financieel jaar in onrustige tijden

In een economisch turbulente periode werd het oude beleid afgerond en ging GS aan de slag met het nieuwe bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’.

De transitie naar een nieuwe provinciale organisatie met duidelijke kerntaken is ingezet, bezuinigingen zijn doorgevoerd en veel van de voorgenomen plannen voor het eerste jaar zijn gerealiseerd. Van de totale begroting van ruim € 1,2 miljard voor 2011 is ruim € 1 miljard gerealiseerd. Een relatief gering bedrag van € 27,7 miljoen kon niet besteed worden. Dit komt door onder andere langere procedures dan verwacht, factoren bij derden zoals het Rijk en het algeheel economisch klimaat.

Dit is de conclusie van de Jaarrekening 2011 en de bijhorende ‘Verantwoording op Hoofdlijnen’ van Gedeputeerde Staten. Het college focuste in dit eerste jaar op haar kerntaken: ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid van de regio, regionaal economisch beleid, natuur, milieu en cultuur. Ondanks de aanhoudende economische recessie en extra bezuinigingen van de rijksoverheid ligt de provincie op koers met de realisatie van het bestuursakkoord ‘Tien voor Brabant’. Een nieuw profiel betekent minder zelf doen en meer samenwerken met partners uit de regio, minder bijdragen aan projecten van derden en meer samen met derden participeren in kansrijke ontwikkelingen. Deze rol is in 2011 tot uiting gekomen in onder meer campusontwikkelingen zoals Oss Lifescience Park, Green Chemistry Campus en de aanpak voor het behoud van grote erfgoedcomplexen.

De ontwikkelingen naar een vitaal platteland werden gesteund met de uitwerking van de adviezen van de Commissie Van Doorn, ombuigingen, de uitwerking van Landschappen van Allure en de herziening van natuur- en landschapbeleid. Ook timmerde de provincie letterlijk en figuurlijk aan de (Rijks- en provinciale) weg in Brabant om de bereikbaarheid en leefbaarheid te vergroten.

Overige ontwikkelingen

De jaarresultaten bevatten een aantal onvoorziene ontwikkelingen van buitenaf, die vroegen om betrokkenheid van de provincie. Dit waren bijvoorbeeld de brand bij Chemiepack Moerdijk, de opslag van kernafval, de onderhandelingen met het kabinet over decentralisatie van natuurtaken, het effect van het burgerinitiatief ‘Megastallen Nee’ , de reorganisatie bij MSD in Oss en de landelijke invoering van de OV chipkaart.

Ook was 2011 het jaar van Rijksbezuinigingen en decentralisatie van taken. De provincie kreeg de verantwoordelijkheid over natuur en regionale economie van het Rijk overgedragen en is gestart met de voorbereidingen voor de overdracht van taken Jeugdzorg naar gemeenten. De lessen van de brand bij Chemiepack Moerdijk heeft het college nadrukkelijk betrokken bij de provinciale handhaving en de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten in Brabant.

Verantwoording op Hoofdlijnen

Een overzicht van de behaalde resultaten over dit eerste bestuursjaar is opgenomen in de Verantwoording op Hoofdlijnen. De Verantwoording op Hoofdlijnen koppelt de hoofdzaken van de gebruikelijke jaarrekening aan de belangrijkste (maatschappelijke) ontwikkelingen die het reilen en zeilen van de provincie raken. De Verantwoording op Hoofdlijnen is voor iedereen te bekijken en te doorzoeken.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!