Stadsregio wil overaanbod bedrijventerreinen voorkomen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen

De stadsregiogemeenten hebben met elkaar afgesproken te faseren en een aantal plannen ‘on hold’ te zetten voor wat betreft planvorming en verwervingen. Om dat goed te doen wordt de zogeheten SER-ladder gebruikt.

Stadsregio wil overaanbod bedrijventerreinen voorkomen

De stadsregio en de regiogemeenten willen voorkomen dat er overaanbod van bedrijfsruimte ontstaat. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor kwalitatieve bedrijfsontwikkeling. Dat gebeurt door afstemming, deels op regionaal niveau en deels op sub regionaal niveau (namelijk de A12 zone, de A15 zone en de A73 zone). In het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) maken de stadsregio en de regiogemeenten afspraken met elkaar over afstemming van vraag en aanbod van bedrijfsruimte, monitoring van vraag en aanbod, grondprijzen, herstructurering van bedrijventerreinen, zorgvuldig ruimtegebruik en – beheer en het toepassen van de SER-ladder.

Frank van Rooijen, bestuurslid Stadsregio Arnhem Nijmegen (werken): “We willen dat bedrijven in de stadsregio kunnen blijven groeien en voor werkgelegenheid zorgen. Maar we willen ook zorgvuldig met de beschikbare ruimte omgaan en voorkomen dat er teveel onnodige bedrijventerreinen komen en er leegstand ontstaat. We zijn er in geslaagd om samen met de gemeenten afspraken te maken zodat beide aspecten nu kunnen worden gewaarborgd.”

Bestaande mogelijkheden benutten
Fasering van de plannen betekent dat sommige plannen doorgaan en andere voorlopig ‘on hold’  worden gezet. Voor plannen die in principe kunnen doorgaan zal de gemeente in de toelichting van het bestemmingsplan moeten aantonen dat aan de criteria van de SER-ladder kan worden voldaan.

Het idee achter de SER-ladder (tegenwoordig officieel ‘ladder voor duurzame verstedelijking’) is dat alle mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen moeten worden benut voordat er een nieuw terrein mag worden aangelegd. De ladder heeft drie treden: 1. Is de behoefte kwantitatief en kwalitatief voldoende aangetoond? 2. Zijn alle inbreidingsmogelijkheden in de afweging meegenomen? 3. Voldoet het plan aan de eisen van intensief ruimtegebruik? Voor plannen die ‘on hold’ zijn gezet wordt elke twee jaar getoetst of die status blijft gehandhaafd of dat de plannen de status van doorgaan krijgen.

Afspraken in BOV’s
De afspraken uit het Regionaal Programma Bedrijventerreinen worden overgenomen in de Bestuurlijke Overeenkomsten (BOV’s) die de stadsregio en de twintig regiogemeenten met elkaar sluiten. Onderdeel van de BOV’s wordt ook het protocol van de SER-ladder. Nu de stadsregioraad  het RPB heeft vastgesteld  moet het nog door de provincie Gelderland worden vastgesteld. Als dat eenmaal een feit is worden de afspraken operationeel.

Meer informatie over VERWIJDERD:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!