STEK-regeling voor diploma’s en bedrijfscertificaten vervangen.

  • Onderwijs & Training
  • Bron: FME

Installateurs en onderhoudsmonteurs van stationaire koelinstallaties met synthetische koudemiddelen moeten op grond van de Ozonverordening en F-gassenverordening beschikken over de juiste diploma's en bedrijfscertificaten.

Dit geldt ook voor het terugwinnen van gassen uit (kleine) mobiele airco's.

Op 1 januari 2010 zal hiervoor de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties in werking treden.
De Regeling zal in de plaats komen van de Aanwijzingsregeling Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf, oftewel STEK.
Deze regeling vervalt per 1 juli 2011.


Nieuwe naam
Tot 1 januari 2010 verstrekte STEK nog diploma's aan personen en erkenningen aan bedrijven.
Daarna veranderde de rol van STEK en onder de nieuwe naam (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) fungeert de stichting als exameninstelling in het kader van de Regeling.
Deze stichting zal echter geen STEK-diploma's of STEK-erkenningen meer afgeven.

Verplichte STEK-erkenning vervalt
Diploma's worden voortaan verstrekt door SenterNovem (namens de minister van VROM).
De verplichte STEK-erkenning voor bedrijven vervalt met ingang van 1 januari 2010.
STEK zal geen formele rol vervullen in het verstrekken van de bedrijfscertificaten.
Die taak wordt verricht door keuringsinstanties die door de minister van VROM zijn aangewezen.

Overgangsregeling.
Om personen die over een STEK-diploma beschikken en bedrijven die door STEK erkend zijn voldoende gelegenheid te bieden aan de eisen van de uitvoeringsregeling te voldoen,
is voorzien in een overgangsregeling.
Er zijn aparte gelijkaardige regelingen gefluoreerde broeikasgassen voor hoogspanningsschakelaars en brandbeveiligingsinstallaties die per 1 januari 2010 in werking zijn getreden.
 
Meer informatie is te vinden op http://www.senternovem.nl/f-gassenverordening/

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!