Structuurvisie Noord-Brabant vastgesteld

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben de structuurvisie ruimtelijke ordening voor de provincie Noord-Brabant vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe de provincie haar ruimte wil gaan inrichten.

Structuurvisie Noord-Brabant vastgesteld

Bij de bespreking van de Structuurvisie werden door Provinciale Staten verschillende moties en amendementen ingediend. Een meerderheid van de Staten besloot in de Verordening ruimte geen regels op te nemen voor cultuur-historische en aardkundige waarden.

Herstel en gezondheid
Bovendien werd een amendement aangenomen waarin Provinciale Staten onderstrepen dat er passend beleid en financiering nodig is om effectieve maatregelen te treffen voor het herstel van biodiversiteit. Daarnaast vroeg een meerderheid van de Staten aan GS om nog dit jaar met een voorstel tot wijziging van de Structuurvisie te komen waarin het thema gezondheid in relatie tot de onderwerpen in de Structuurvisie worden uitgewerkt en gezondheid in relatie daarmee als provinciaale belang wordt benoemd.

Ook werd besloten met uitspraken over eventuele uitbreiding van Eindhoven Airport te wachten tot de resultaten van de Alderstafel bekend zijn.

Ruimtelijk beleid
De nieuwe Structuurvisie is een uitvloeisel van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening die op 1 juli 2008 in werking trad en is één van de vier strategische plannen van de provincie. Hierin worden de provinciale ruimtelijke belangen benoemd en de wijze waarop de provincie deze belangen behartigt. Ook de instrumenten die de provincie inzet om deze doelen te bereiken, staan in de structuurvisie beschreven. Provinciale Staten besloten in 2008 tot een beperkte herziening van het ruimtelijk beleid op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, waarin de landschapsvisie wordt geïntegreerd.

Lees meer in Dossier Structuurvisie

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!