Technici gezocht!

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Innovatieplatform Twente

Voor de komende jaren zijn er in Twente nog 3.800 technici nodig.

Technici gezocht!

Ondernemers in de regio ma­ken zich zorgen of ze genoeg per­soneel vinden om hun bedrijven draaiende te houden. De Taskforce Technologie Onderwijs Arbeids­markt ( TTOA) maakte gisteren in de Twente Techniekagenda be­kend dat Twente stevig gaat inzet­ten op het werven van voldoende potentiële medewerkers. Niet al­leen jonge mensen, maar ook her­intreders en mensen die zich wil­len omscholen moeten geïnteres­seerd raken in een carrière in de techniek. „Om meer mensen te in­teresseren voor de technische sec­tor is het belangrijk om te werken aan een betere bekendheid van de mogelijkheden die de sector biedt en aan de beeldvorming in het al­gemeen. Met name ouders en grootouders, die veel invloed heb­ben op de studiekeus van kinde­ren en kleinkinderen, hebben vaak een achterhaald beeld van de tech­niek. Gechargeerd gesteld zien zij de techniek nog als een sector waar vooral lager opgeleide man­nen werken en waar het werk zelf zwaar en vies is en slecht wordt be­taald. Dat beeld schreeuwt om bij­stelling.”

Twente moet actie ondernemen omdat er in de regio 6.600 bedrij­ven actief zijn in de technische sec­tor, in totaal vertegenwoordigt die bedrijfstak op dit moment zo’n 57.000 banen. Verder zijn er vol­gens TTOA nog zo’n 8.300 bedrij­ven die niet direct als technisch zijn aan te merken, maar die be­drijven houden zich wel bezig met het repareren van consumenten­goederen. De Taskforce verwacht dat de vervangingsvraag ook flink zal toenemen en dat dat samen problemen in de personeelsbezet­ting gaat veroorzaken. In 2015 is het aantal 65-plussers met zo’n zes­tien procent gestegen in Twente. En terwijl een groot deel van de technici met pensioen gaat, daalt de instroom van nieuwe werkne­mers ook nog eens met twee pro­cent. Werving, innovatie, maar ook het behouden van goed perso­neel worden speerpunten.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!