Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Cuijk

De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op woensdag 30 september a.s. van 19.30 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis te Cuijk (Louis Jansenplein 1, 5431 BV) een themabijeenkomst.

Themabijeenkomst gemeenteraden Land van Cuijk

De bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom! Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 – 19.35 uur: Opening door burgemeester Karel van Soest

19.35 – 20.15 uur: Ontwikkelingen AgriFood Capital

Binnen AgriFood Capital werken ondernemers, overheden en onderwijs samen in concrete projecten en programma’s met een gezamenlijke ambitie: in 2020 is Noordoost-Brabant topregio in agrifood. Carel Nobbe (regiodirecteur Noordoost Brabant) gaat in op de missie van AgriFood Capital, de maatschappelijke uitdagingen, de strategie en de stand van zaken na anderhalf jaar. Daarbij worden concrete projecten en resultaten gepresenteerd en wordt ingegaan op de betekenis daarvan voor het Land van Cuijk

20.15 – 20.45 uur: Afspraken bedrijventerreinen regio Noordoost Brabant

De provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Noordoost Brabant zijn een proces gestart om vraag en aanbod van (geplande) bedrijventerreinen beter op elkaar af te stemmen en hierover afspraken te maken. De raden worden geïnformeerd over het proces en de inhoudelijke opgaven. Ingegaan wordt op de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen in de regio. De noodzaak om keuzes te maken wordt toegelicht. Daadwerkelijke keuzes met bijbehorende financiële consequenties worden voorbereid nadat de regiobijeenkomsten in de drie subregio’s hebben plaatsgehad.

20.45 – 21.00 uur: Pauze

21.00 – 22.00 uur: Informatie statushouders, asielzoekers en vluchtelingen

De vluchtelingenstroom vraagt ook in het Land van Cuijk om de nodige aandacht. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus. De (nood)opvang van vluchtelingen is een vraagstuk waarbij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de gemeenten samen optrekken. Onlangs heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten opgeroepen om de huisvestiging van statushouders te bespoedigen. Door uitstroom uit de asielzoekerscentra ontstaat daar weer ruimte. Het COA geeft uitleg over het begrippenkader, de verantwoordelijkheden en gaat in op de procedures rond en de opvang van statushouders en vluchtelingen.

22.00 uur: Afsluiting door burgemeester Karel van Soest

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!