Veiligheidscontour op bedrijventerrrein.

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Als eerste bedrijventerrein in Nederland krijgt Industriegebied Vlissingen-Oost een veiligheidscontour.

Veiligheidscontour op bedrijventerrrein.

De contour bepaalt tot waar de risicocontouren van bedrijven op het industriegebied mogen komen. Met de veiligheidscontour wordt de ruimte tussen risicovolle bedrijvigheid en leefomgeving, zoals woningbouw, afgebakend.

De Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen hebben, na gemeente Borsele, de Veiligheidscontour vastgesteld. Het Ontwerpbesluit ligt vanaf 9 maart ter inzage bij het gemeentehuis van Borsele en Vlissingen en het provinciale kantoor van de directie Ruimte, Milieu en Water.

Een veiligheidscontour is een nieuw instrument dat nog niet is toegepast in Nederland. Een overheid mag een veiligheidscontour vaststellen voor een bepaald gebied. Het is geen wettelijke verplichting.

In de bestemmingsplannen van Borsele en Vlissingen en het Omgevingsplan van de Provincie Zeeland is het Industriegebied Vlissingen Oost aangewezen als gebied waar risicovolle bedrijven worden geconcentreerd, dit is gedaan om te voorkomen dat dit soort bedrijven zich vestigen op lokale bedrijventerreinen. Met het vaststellen van de veiligheidscontour wordt dit geregeld. De ruimte tussen risicovolle activiteiten enerzijds en ontwikkeling van de leefomgeving anderzijds wordt met de contour verdeeld en gescheiden gehouden.

Gevolgen binnen de contour
Binnen de veiligheidscontour geldt het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon, die zich continu en onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt, overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicovolle activiteit. Het plaatsgebonden risico mag op plaatsen waar veel mensen langdurig verblijven, zoals woningen of scholen, niet groter zijn dan een kans van 1 op de 1 miljoen per jaar.

Het plaatsgebonden risico van ieder bedrijf afzonderlijk mag niet buiten de grenzen van de veiligheidscontour vallen. Om te voorkomen dat eventuele risico's onverantwoord hoog worden, mogen alleen risicovolle en aanverwante bedrijven zich daar nog vestigen. Het groepsrisico, de kans per jaar dat een groep personen van een bepaalde grootte tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen, blijft gelden. Aan het groepsrisico blijft dan ook getoetst worden bij het verlenen van een vergunning of wijziging van ruimtelijk plannen.

De toets aan normen van overige milieuaspecten, zoals geluid en de Natuurbeschermingswet, blijft onverminderd van kracht.

Gevolgen buiten de contour
De contour schept duidelijkheid voor zowel bedrijven als omwonenden. Buiten de contour blijft ruimte beschikbaar voor bestaande, geplande en nieuwe ontwikkelingen zoals woningbouw en de realisatie van kantoren en winkels. De kans dat personen in de omgeving van het bedrijventerrein slachtoffer worden van een ongeval met gevaarlijke stoffen buiten de veiligheidscontour blijft gelijk. De risico's vanuit het industriegebied ten gevolge van grote ongevallen in termen van overlijden wordt door de veiligheidscontour begrensd en niet groter.

Het begrip veiligheidscontour komt uit artikel 14 van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi).
De veiligheidscontour heeft geen betrekking op de kerncentrale, windturbines en het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg,water en spoor en buisleidingen. Hierop is andere wet- en regelgeving van toepassing.

De Veiligheidscontour Vlissingen Oost is door de gemeenten Borsele en Vlissingen en de Provincie vastgesteld. Zeeland Seaports en de Veiligheidsregio Zeeland zijn bij dit project betrokken.

Meer informatie vindt u op http://provincie.zeeland.nl/veiligheid/risicosinzicht/veiligheidscontour


contactpersoon. Ilona Vette, (0118) 631402.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!