Voor Zeeuwse bedrijven minder administratieve lasten

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: Provincie Zeeland

De administratieve lasten zijn met meer dan 63% verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat Zeeuwse bedrijven en instellingen minder tijd en kosten kwijt zijn aan de informatieverplichtingen die voortkomen uit provinciale regelgeving.

Voor Zeeuwse bedrijven minder administratieve lasten

Het onderzoek, uitgevoerd door Sira Consulting, is vergeleken met eerder onderzoek uit 2004 (nulmeting). Wat administratieve lasten nu kosten, is berekend op basis van een kostenmodel. In 2004 bedroegen de administratieve lasten door regelgeving van de Provincie en het Rijk nog 7,9 miljoen euro per jaar. Nu bedragen die totale lasten nog 2,9 miljoen euro per jaar. Dit betekent een vermindering van 63%.

Waarom dit onderzoek
Overheden (rijk, provincies, gemeenten) worden door ondernemers en instellingen vaak gezien als de veroorzaker van administratieve lasten. Dit zijn kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen aan informatieverplichtingen voortkomend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat bijvoorbeeld om het invullen van formulieren, registreren en bewaren van informatie of het verzamelen van aanvullende informatie.
Het onderzoek geeft een goed beeld van de lastenvermindering en de daarmee samenhangende regelgeving. De lasten zijn verminderd door regels af te schaffen, te vereenvoudigen of samen te voegen. En door de processen die achter de regels zitten eens kritisch tegen het licht te houden.

Merkbare lasten
Onderstaand een aantal van de genomen maatregelen die voor Zeeuwse bedrijven en instellingen hebben geleid tot minder administratieve lasten.

In plaats van acht zijn er nu nog drie provinciale subsidies: resultaat-, budget- en stimuleringssubsidie;
De Algemene subsidieverordening (ASV) is herzien. Dit heeft er toe geleid dat een fors aantal regelingen is verminderd;
De doorlooptijd van een subsidie is verkort;
Subsidies en (concept)vergunningen kunnen digitaal worden aangevraagd en ingediend;
Van 1700 landelijke milieuregels in een milieuvergunning (wm-vergunning) zijn we teruggegaan naar 300. Er is nu een uniforme wijze van vergunningverlening voor alle provincies;
Bedrijven en instellingen kunnen digitaal op de hoogte worden gehouden van verschillende producten via 'Mijn Zeeland';
Bedrijfsafvalstoffen moeten nu bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) gemeld worden en niet meer bij de Provincie.

Last van de overheid
Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,www.lastvandeoverheid.nl, staat actueel nieuws over de aanpak van administratieve lastenvermindering voor burgers en bedrijven. Een inwoner of bedrijf kan lasten en ergernissen melden op deze website.

 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!