Wat kunnen andere sectoren leren van de creatieve industrie?

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: TNO

In samenwerking met CLICKNL heeft TNO een monitor ontwikkeld om de economische en maatschappelijke waarde van de creatieve industrie voor andere sectoren in kaart te brengen.

Wat kunnen andere sectoren leren van de creatieve industrie?

De monitor beoogt inzichtelijk te maken op welke manier de creatieve industrie met andere sectoren samenwerkt en bijdraagt aan het innovatievermogen van andere sectoren. 

Monitoren van de Creatieve Industrie

Voor het monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de creatieve industrie, zijn veel verschillende monitors ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn Monitor Creatieve Industrie (Immovator, 2014), Monitor topsectoren (CBS, 2014), diverse regionale monitors (o.a. Amsterdam (van der Groep, van Oosteren, & de Jong, 2010), Gamesmonitor (Taskforce Innovatie Regio Utrecht, 2013), Cultuur Index (Boekmanstichting) en internationale monitoren (zoals MCI van het Europese onderzoeksinstituut IPTS).

Deze monitors geven allemaal een beeld van de stand van zaken op het gebied van banen, bedrijven, omzet en toegevoegde waarde bínnen (een gedeelte van) de creatieve industrie. Een beeld van de economische en maatschappelijke waarde die de creatieve industrie toevoegt aan ándere sectoren ontbreekt echter nog. De monitor Cross-Overs Creatieve Industrie, een samenwerkingsproject van TNO en CLICKNL, brengt hier verandering in.

De Creatieve Industrie als aanjager van innovatie

In 2012 heeft het Topteam Creatieve Industrie de ambitie uitgesproken om de Nederlandse economie in 2020 de meest creatieve economie van Europa te laten zijn. De creatieve industrie moet daarbij een voortrekkersrol spelen in de versterking van het innoverend vermogen van Nederland - onder andere door het creëren en toevoegen van waarde aan producten en diensten, door het scheppen van arbeidsplaatsen en door verbinding te leggen met andere sectoren.

Dit kan de creatieve industrie realiseren door andere sectoren te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en hen laten aansluiten bij trends en ontwikkelingen op het gebied van innovatie. Het creëren van waarde voor andere sectoren in zogenaamde cross-overs is dan ook een van de belangrijkste speerpunten van het Topteam geworden.

Economische en maatschappelijke waarde van de Creatieve Industrie

In de verschillende monitoren en studies is geprobeerd om de toegevoegde waarde van de creatieve industrie te vertalen in economische waarde, zoals aantal bedrijven, banen en omzet. Ook wordt vaak gesproken over de waarde van de creatieve industrie voor de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan de leefbaarheid van steden, kwaliteit van werkgelegenheid of effecten op de culturele sector. Geen van deze studies of monitoren gaan echter in op de rol van e creatieve industrie als aanjager van innovaties in andere sectoren. De voorbeelden die verschijnen zijn slechts exemplarisch en geven geen representatief beeld voor de hele sector.

Monitor Cross-overs Creatieve Industrie

Met de ontwikkeling van deze monitor hebben wij een instrument gemaakt dat dit representatieve beeld wel kan bieden. De monitor moet inzicht geven in de manier waarop er door de creatieve industrie wordt samengewerkt met andere sectoren en wat de effecten zijn van dergelijke samenwerkingen voor het innovatief vermogen van die sectoren. Met deze monitor hoopt TNO beleidsmakers en vormgevers van de Topsector Creatieve Industrie aanknopingspunten te geven voor de uitwerking en implementatie van passend beleid.

Volgende stap

De steekproef van de survey die is uitgezet voor de ontwikkeling van het instrument was nog te beperkt om algemeen geldende uitspraken te kunnen doen. De volgende stap is om met het ontwikkelde instrument een daadwerkelijke nulmeting te gaan uitvoeren en inzicht te krijgen in het belang van het innovatief vermogen van de creatieve industrie voor andere sectoren.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!