West-Brabant aan de slag met regionale opgave arbeidsmigranten

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Moerdijk

De regio West-Brabant staat voor de opgave om te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting voor de naar schatting 17.000-21.000 arbeidsmigranten die economisch aan de regio gebonden zijn.

West-Brabant aan de slag met regionale opgave arbeidsmigranten

Ongeveer de helft van deze groep is al goed gehuisvest. Bij de andere helft moet de huisvesting verbeterd worden.

Dit wordt verbeterd door legalisering van acceptabele huisvestingsituaties of door het bieden van alternatieven voor onacceptabele, niet te legaliseren situaties. De regio gaat samen met betrokken partijen een actieplan maken, waarin onder meer afspraken tussen gemeenten worden vastgelegd over de opvang van arbeidsmigranten. Dit actieplan is in juni 2013 klaar.

Quick-Scan huisvesting arbeidsmigranten

De afgelopen maanden heeft de Regio West-Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) onderzoek gedaan naar de huisvesting en arbeidssituatie van werknemers uit Midden-, Oost- of Zuid-Europese landen. Een beeld is verkregen door:

  • gegevens te verzamelen van het Centraal Bureau voor de Statistiek
  • een enquête uit te zetten onder bedrijven met meer dan vijf werknemers in de branches land- en tuinbouw, bouw, industrie, dienstverlening en uitzendbureaus
  • het inventariseren van woonwensen van de migranten zelf
  • het in kaart brengen van gemeentelijk beleid ten aanzien van huisvesting van arbeidsmigranten.

De Quick-Scan laat zien dat arbeidsmigranten van vitaal belang zijn voor de regionale economie, zeker in de toekomst als door de vergrijzing tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan.

Regionale opgave tot 2020

De regio ziet als opgave om er op toe te zien dat de arbeidsmigranten die economisch aan de regio gebonden zijn, goed gehuisvest zijn. Op basis van landelijke cijfers wordt geschat dat ongeveer de helft van deze groep arbeidsmigranten al goed gehuisvest is. Voor deze groep zijn dus geen maatregelen nodig.

Bij de andere helft moet wel iets gebeuren om te zorgen dat de huisvesting aan de regels voldoet. Een deel van deze arbeidsmigranten woont in een situatie die aanvaardbaar is maar niet aan alle regels voldoet. De huisvestingsituatie van deze groep kan gelegaliseerd worden door aanpassing van het bestemmingsplan, vergunningverlening, en dergelijke. Een ander deel van de arbeidsmigranten woont in een onacceptabele en niet te legaliseren situatie. De inspanning van alle partijen moet erop gericht zijn kwalitatief goede vervangende huisvesting voor deze groep te vinden.
De regionale opgave is een hele uitdaging en wordt per gemeente verdeeld, waarbij ruimte is voor maatwerk.

Opgave na 2020

De studie laat zien dat na 2020 er door tekorten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing een toenemende behoefte aan arbeidsmigranten ontstaat. Op dat moment moeten de huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten worden uitgebreid. Alle betrokken partijen zullen zich na 2020 moeten inzetten om dit mogelijk te maken.

Vervolgstappen

De komende drie maanden werkt de Regio West-Brabant in nauwe samenwerking met de gemeenten, woningcorporaties, werkgevers, uitzendbureaus en particuliere verhuurders een actieplan uit voor tijdelijke huisvesting voor de periode 2013-2019.
In dit actieplan worden onder andere beschreven:

  • de afspraken om te komen tot een goede verdeling per gemeente van de regionale opgave
  • afstemming van beleid dat het mogelijk maakt regelgeving en bestemmingsplannen aan te passen, zodat illegale huisvesting kan worden gelegaliseerd
  • afspraken voor het voorkomen (o.a. door handhaving) van niet geoorloofde, onveilige en onfatsoenlijke woonsituaties.

In juni 2013 zal het actieplan worden vastgesteld.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!