West-Brabant op zoek naar beste hoogspanningsverbinding Zuid-West

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Regio West-Brabant

De Regio West Brabant (RWB), de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Brabant roepen minister Kamp op om samen te komen tot een nieuw voorstel voor het meest optimaal en gedragen tracé voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV.

West-Brabant op zoek naar beste hoogspanningsverbinding Zuid-West

De RWB, de samenwerkende gemeenten en de provincie laten de minister per brief weten dat er geen draagvlak is voor het voorgenomen besluit tot tracéwijziging van de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV zoals dat in augustus 2014 bekend werd. Zij vragen de minister tijd, zoekruimte en ondersteuning om medio juni 2015 te komen met een voorstel voor  een regionaal en provinciaal gedragen tracé.

Informatieverstrekking

Het Ministerie en TenneT hebben een open en transparant proces toegezegd, waarbij  relevante informatie over de tracéwijziging zou worden verstrekt. Aan deze informatie is dringend behoefte maar is tot op heden slechts gedeeltelijk ontvangen. Daardoor is het voor velen niet mogelijk om een helder beeld te vormen waarom het in 2011 voorgenomen noordelijke tracé niet haalbaar zou zijn. De Regio West-Brabant en Provincie Noord-Brabant vinden het noodzakelijk om te weten waarom de keuze tot een tracéwijziging is gemaakt. Pas dan is er een basis om gezamenlijk en constructief vervolgstappen te zetten en te komen tot het meest optimale en breed gedragen tracé. Ook inwoners van de betreffende gemeenten verwachten deze informatie.

Gezamenlijk proces

Inwoners, bewonerscomités, natuurverenigingen en veel andere partijen zijn betrokken bij de realisatie van de nieuwe hoogspanningsverbinding. Vanuit verschillende invalshoeken wordt intensief nagedacht over mogelijke tracés, die de moeite waard zijn om te onderzoeken. Er bestaat een grote bereidheid en behoefte om samen te zoeken naar een tracé dat zo goed mogelijk recht doet aan de verschillende belangen. De minister wordt gevraagd open te staan voor deze samenwerking en het proces samen met deze partijen te doorlopen. En om vooral zijn steun hieraan te verlenen. 

Vervolg

De komende tijd zullen gemeenten en provincie toezien op heldere en open communicatie door het ministerie en TenneT waarbij openstaande vragen worden beantwoord en duidelijke afspraken worden gemaakt over informatievoorziening. Daarnaast wordt een aantal “ Regiolabs 380 kV’ georganiseerd. Het doel hiervan is input verzamelen voor mogelijke tracés en gezamenlijk tot het meest optimale en gedragen tracé te komen. Tenslotte zullen RWB, gemeenten en provincie de minister tijdens zijn bezoek aan de regio op 3 februari 2015 overtuigen van de kracht van de regio.

Voor de brief van de Provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant aan minister Kamp, Economische Zaken, klik hier.

Meer informatie over Regio West-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!