West-Brabantse gemeenten en waterschap versterken samenwerking

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Waterschap Brabantse Delta

Zes wethouders hebben samen met Huub Hieltjes, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse delta, op 18 maart een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op het gebied van (afval)water.

West-Brabantse gemeenten en waterschap versterken samenwerking

Het gaat om de wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht die het onderwerp water en riolering in hun portefeuille hebben. Met deze overeenkomst versterken de betrokken gemeenten en het waterschap, die zich verenigd hebben in ‘Waterkring West’, de samenwerking op het gebied van kennis delen, kwaliteit verbeteren en kosten besparen.

“Vandaag leggen we ons vast samen door te gaan op de ingeslagen weg”, aldus Huub Hieltjes. “Door zaken samen uit te voeren zijn miljoenen euro’s te besparen. Zo willen we nieuwe, innovatieve technieken inzetten. Ook neemt de betrouwbaarheid toe; dus minder kans op overlast door storingen voor burgers en bedrijven.”

Deze overeenkomst sluit aan op het afvalwaterakkoord dat deze gemeenten in november vorig jaar hebben ondertekend. Met dat akkoord richtten de organisaties zich op het vergroten van de efficiency op het gebied van riolering en afvalwaterzuivering door voorgestelde maatregelen kritisch tegen het licht te houden. Dat heeft al een besparing opgeleverd van 16 miljoen euro.

Bestuursakkoord Water

Met de nu ondertekende samenwerkingsovereenkomst geven de betrokken gemeenten en het waterschap invulling aan het Bestuursakkoord Water. Dat landelijke akkoord is in 2011 door de koepelorganisaties van de gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincies met de Rijksoverheid gesloten. Eén van de doelstellingen uit dat akkoord is het realiseren van een jaarlijkse kostenbesparing in de landelijke afvalwaterketen. Voor de waterschappen en gemeenten in Nederland gaat het gezamenlijk om 380 miljoen euro aan besparingen per jaar.

Samenwerking op de goede weg

Om de vorderingen van de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen te monitoren en na te gaan of de doelstellingen uit het Bestuursakkoord Water worden gerealiseerd, heeft de minister van Infrastructuur & Milieu een onafhankelijke commissie ingesteld. Die commissie, onder voorzitterschap van oud-minister Karla Peijs, heeft op 23 januari haar tussenrapport aangeboden aan de minister tijdens een bijeenkomst in Breda. Het oordeel van de commissie is dat de samenwerking in West-Brabant op de goede weg is. De organisaties in Waterkring West geven met dit akkoord gehoor aan de oproep om nog een extra inspanning te leveren.

Maaien en baggeren

De samenwerking tussen deze gemeenten en het waterschap omvat alle werkzaamheden op het gebied van afvalwater. Naast slimmer investeren met minder kosten richt die samenwerking zich ook op het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid door het zo doelmatig mogelijk inzetten van deskundig personeel van de samenwerkende partijen. Maar de betrokken organisaties zoeken ook naar samenwerking op het terrein van communicatie, maaien van weg- en slootkanten, baggeren van sloten en stadswateren en het beheren van gegevens.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!