Zeeland pleit voor komst Pallas naar Borsele.

  • Technologie
  • Bron: Provincie Zeeland

Vijftien Zeeuwse overheden, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en een ziekenhuis pleiten gezamenlijk in een brief aan minister Cramer van VROM voor de komst van de Pallas-reactor naar Borsele.

Zij vragen de minister om ervoor te zorgen dat de keuze van de locatie van de Pallas-reactor op een integrale afweging is gebaseerd. De Pallas-reactor vervangt de Hoge Flux Reactor die nu in Petten
in Noord Holland staat.

De Zeeuwse partijen zijn van mening dat clustering van nucleaire activiteiten in Borsele schaalvoordelen biedt op het gebied van beveiliging en veiligheid.
Daarnaast versterkt de vestiging van de Pallasreactor in Zeeland de synergie tussen het bedrijfsleven en de opleidingsinstituten.
Het Sloegebied is vanuit ruimtelijke ordening en ecologie de meest geschikte vestigingsplek.
Bovendien wijzen de partijen er op dat er een breed draagvlak voor de komst van de Pallasreactor is.
Op grond van al die overwegingen zou het toch logisch zijn dat de Pallasreactor naar Zeeland komt.

De Zeeuwse ondertekenaars sturen de brief naar minister Cramer, met een afschrift aan nog zeven andere ministers en de leden van de Tweede Kamer, omdat zij kennis hebben genomen van het bericht van
de directie van de Nucleair Research Group (NRG) dat zij een voorkeur hebben om in Petten te blijven.
Omdat er slechts éénmaal in de 60 jaar een kans is om de nucleaire activiteiten te clusteren, willen de ondertekenaars in de brief de sterke punten van Zeeland nog eens op een rijtje zetten.
Zij zijn ervan overtuigd dat de locatie Borsele een goede propositie is voor de vestiging van Pallas.
Ze willen in overleg met de directie van NRG een goede vergelijking opstellen, waarin naast de bedrijfseconomische afwegingen ook de ruimtelijke en regionale synergievoordelen in beeld worden gebracht.

Wanneer niet alleen de bedrijfseconomische gronden de locatiekeuze bepalen, maar ook regionale en nationale belangen worden meegewogen, heeft Zeeland een paar sterke ijzers in het vuur.


1.Clustering van nucleaire activiteiten biedt schaalvoordelen op het gebied van beveiliging en veiligheid, omdat minder transporten van radioactief materiaal door Nederland vervoerd hoeven te worden. Bovendien zijn dan de nucleaire activiteiten in één Veiligheidsregio ondergebracht. Dat past bij het initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om bij de Zeeuwse Veiligheidsregio een steunpunt in te richten voor de kwaliteitsverbetering van de bestijding van kernongevallen in Nederland. Er is in Zeeland al een ruime en unieke ervaring.
2.Die expertise wordt versterkt door de synergie tussen een cluster van nucleaire activiteiten dat bestaat uit de kerncentrale, COVRA ( opslag van radio-actief materiaal), het Zeeuws Radio-Therapeutisch Instituut en opleidingsinstitiuten in Zeeland. Als voorbeeld dient het initiatief van het Technocentrum Zeeland die namens Zeeuwse nucleaire partijen en in samenwerking met de Hogeschool Zeeland en de ROC's een aanvraag heeft ingediend voor een nucleair opleidingstraject.
3.Het Sloegebied biedt vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening en ecologie een geschiktere locatie voor een reactor, namelijk een industriegebied. De locatie in Petten is ingesloten tussen ecologisch kwetsbare gebieden.
4.In Zeeland bestaat een breed draagvlak voor de komst van de Pallas-reactor, getuige de publieke en private partijen die gezamenlijk deze brief ondertekenen. Dat draagvlak blijkt ook uit de verwachting dat de gemeenteraad van Borsele unaniem positief zal reageren op de vestiging van Pallas in die gemeente.
Minister Cramer wordt als coördinerend minister gevraagd om er voor te zorgen dat deze regionale en nationale belangen meewegen bij de locatiekeuze voor de nieuwe reactor.

De brief is ondertekend door het dagelijks Provinciebestuur, de gemeentebesturen van Borsele en Vlissingen, Delta, EPZ, Covra, ZRTI, de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland, Economisch Impuls, SER-Zeeland, Hogeschool Zeeland, ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Technocentrum Zeeland, Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!