Zienswijze bedrijfsleven op startnotitie A1 Beekbergen

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: VNO-NCW Midden

VNO-NCW Stedendriehoek heeft samen met Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en de Kamer van Koophandel Oost Nederland een brief opgesteld, waarin de zienswijze op de startnotitie A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen is opgesteld.

Zienswijze bedrijfsleven op startnotitie A1 Beekbergen

Belang vrachtverkeer
Het regionale bedrijfsleven is verheugd met de benuttingsmaatregelen die in de startnotitie worden beschreven.
Niet alleen in 2020 worden namelijk de normen uit de Nota Mobiliteit overschreven; ook in de huidige praktijk ervaren de leden van genoemde organisaties de bereikbaarheidsknelpunten die zich dagelijks voordoen op en rond het knooppunt Beekbergen.
De snelwegen A1 en A50 vormen voor het vrachtverkeer zeer belangrijke verbindingen, zowel voor het doorgaande (internationale) verkeer als voor het regionale verkeer binnen de Stedendriehoek Apeldoorn - Zutphen - Deventer.
Het is daarom van groot belang dat zo snel als mogelijk maatregelen worden getroffen om de bereikbaarheid te verbeteren. 

Colonnevorming
Vanwege de grote hoeveelheden vrachtverkeer die dagelijks van de A1, de A50 en het knooppunt Beekbergen gebruik maken, treedt regelmatig colonnevorming op.
Door de inhaalverboden voor het vrachtverkeer die op de A1 en de A50 van kracht zijn gedurende grote delen van de dag, rijden vrachtauto's in langere rijen achter elkaar aan.
Voor bestuurders van personenauto's wordt het daardoor lastig om uit of in te voegen.
Bovendien zorgt de colonnevorming ervoor dat de capaciteit van met name de rechterrijstrook niet maximaal benut wordt.
Uit recente waarnemingen van Regio Twente blijkt dat personenautoverkeer nauwelijks meer de rechterstrook gebruikt als er meer dan 600 vrachtauto's per uur rijden.
Het aspect colonnevorming wordt ook genoemd in de probleemanalyse van de startnotitie.
Een structurele oplossing voor het probleem ontbreekt echter.
Het bedrijfsleven is van mening dat bij de verdere uitwerking van de benuttingsmaatregelen in het Ontwerp-Tracébesluit het aspect nadrukkelijk dient te worden beschreven en dat ook mogelijke oplossingen moeten worden benoemd naast de benuttingsmaatregelen.
Daarbij denken de organisaties zelf aan het invoeren van dynamische inhaalverboden voor het vrachtverkeer.
Middels detectielussen kan worden bepaald wanneer een inhaalverbod gewenst is voor de capaciteit.
Met behulp van matrixborden zou dan aangegeven kunnen worden wanneer het verbod van kracht is.

Versnelde realisatie
Ten aanzien van de realisatie van de benuttingsmaatregelen is de verwachting dat deze in 2013 gereed zullen zijn.
In de startnotitie is te lezen dat voor de maatregelen de verkorte Tracéwetprocedure wordt doorlopen.
Het bedrijfsleven is verheugd over het feit dat de maatregelen op relatief korte termijn worden gerealiseerd, maar zou graag zien dat de procedure desondanks wordt versneld.
Wellicht biedt opname in de Crisis en Herstelwet een mogelijkheid om de proceduretijd te verkorten.
De maatregelen hebben een zeer beperkte impact op de omgeving en leveren aanzienlijke voordelen op voor zowel de geluidsbelasting als de luchtkwaliteit.
Ook daarom lijkt snelle realisatie goed haalbaar.
Zoals gezegd vormt het knooppunt Beekbergen en de omringende wegen nu ook al een obstakel voor het (vracht)verkeer.
Hoe eerder de maatregelen gerealiseerd kunnen worden, hoe beter.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!