Zuivelsector positief over keuze voor verantwoorde groei

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: LTO

LTO Nederland, de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) stellen tevreden vast dat er eindelijk duidelijkheid is over de wijze waarop staatssecretaris Dijksma een verantwoorde ontwikkeling van de melkveehouderij mogelijk wil maken.

Zuivelsector positief over keuze voor verantwoorde groei

Met de vandaag gepresenteerde nadere invulling van de ‘Melkveewet’ stelt de staatssecretaris melkveehouders in staat hun bedrijf uit te breiden, onder de voorwaarde dat zij voor een deel van die groei grond verwerven om de extra mest kwijt te kunnen. Daarmee steunt de staatssecretaris de visie van de sector en de door de sector reeds zelf genomen maatregelen.

Grondgebonden

In deze visie is de melkveehouderij een sector die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar geproduceerd wordt binnen de milieuvoorwaarden. De voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) versterkt de inzet van de zuivelsector en zorgt er voor dat bij toename van het aantal melkkoeien op een bedrijf met een mestoverschot groter dan 20 kilogram per hectare ook de hoeveelheid grond in gebruik toeneemt. Naar wens van de sector blijft daarmee de verhouding tussen de omvang van de veestapel en de hoeveelheid grond in balans.

Verder geeft de AMvB een extra impuls aan de maatregelen die de zuivelsector zelf al heeft genomen om melk binnen de milieuvoorwaarden met een efficiënter gebruik van grondstoffen te produceren. Zoals het verplichte gebruik van de KringloopWijzer voor bedrijven met een fosfaatoverschot als instrument voor een efficiëntere benutting van mineralen. Ook zijn aanvullende afspraken met de veevoersector gemaakt over het verder verminderen van fosfaat in het veevoer. Daarnaast neemt de sector dit jaar extra maatregelen om de weidegang te bevorderen.

Breed draagvlak

Met deze AMvB is er eindelijk duidelijkheid voor de melkveehouders. LTO, NZO, NMV en NAJK dringen al sinds vorig jaar aan op duidelijkheid over de voorwaarden waar melkveehouders aan moeten voldoen om hun bedrijf duurzaam te ontwikkelen. De sector gaat ervan uit dat de staatsecretaris met deze invulling van de ‘Melkveewet’ kan rekenen op een breed draagvlak in de Tweede en Eerste Kamer, zodat melkveehouders zich ook gesteund voelen in het verder verduurzamen van hun bedrijf. In veel gebieden zal een verdere ontwikkeling van de melkveehouderij met de benodigde hoeveelheid extra grond nog een uitdaging zijn.

Het stimuleren van melkveehouders om regionale kringlopen verder te sluiten is geen onderdeel geworden van deze AMvB. Daarom gaan LTO, NZO, NMV en NAJK graag en op korte termijn in op de uitnodiging van staatssecretaris Dijksma om hier een oplossing voor te vinden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!