Bouwplannen in strijd met het bestemmingsplan

  • Bouw

Nederland is klein en dichtbevolkt. Reden genoeg voor de overheden (het Rijk, de provincie en de gemeente) om hoge eisen te stellen aan de ruimtelijke ordening.

Dit brengt een complexe regelgeving met zich mee. De diverse overheden trachten deze voor de burger zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Doordat de laatste jaren steeds meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer is komen te liggen en de specifieke kennis vaak tekort schiet, struikelt men al gauw over de complexiteit van de ruimtelijke ordening. Zo dient men bijvoorbeeld al die regels en wetten die betrekking hebben op ruimtelijke ordening in hun onderlinge samenhang te bekijken. Verder is het van groot belang om tijdig de juiste procedures in gang te zetten en hierover op een duidelijke wijze te communiceren met bijvoorbeeld de gemeente  en eventuele andere organisaties.
Kennis hebben van de wetten, regels en juiste aanspreekpunten geven een aanvraag voor bestemmingsplan herziening een grotere kans van slagen, zorgen voor een vlottere afwikkeling en garanderen de initiatiefnemer van een optimaal gebruik van deze wetten en regels.

Principeverzoek

Zo heeft u bijvoorbeeld een plan dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Hierin wordt in eerste instantie bepaald dat uw plan geen doorgang kan hebben. Om te bezien of er toch door de gemeente medewerking verleend kan worden kunt u een principeverzoek indienen, bij een bestaand bestemmingsplan dat bijvoorbeeld 10 jaar of ouder is zal de betreffende gemeente eerder medewerking verlenen dan bij een bestemmingsplan dat veel recenter is. Een principeverzoek dient samen met de eerste op schaal gemaakte bouwtekeningen en situatietekening te worden ingediend, er gelden geen juridische termijnen. Na behandeling van uw principeverzoek ontvangt u van het college van burgemeester en wethouders een principe uitspraak, hierin staat vermeld of de gemeente wel, niet of onder voorwaarden aan uw plan wil meewerken.

Afwijkings- of bestemmingsplanprocedure

Wanneer de gemeente  wil meewerken aan een bestemmingsplan wijziging kunt u een officiële aanvraag tot bestemmingplanherziening indienen. Bij deze aanvraag dienen een aantal rapportages van onderzoeken te ingediend, bijvoorbeeld een bodemonderzoek, een flora- en faunaonderzoek en een onderzoek van de akoestiek. Wanneer blijkt dat er volgens deze onderzoeken geen bezwaren zijn kan aan een officiële afwijkings- of bestemmingsplanprocedure worden begonnen.

Tijdens de bestemmingsplanprocedure  stelt het college aan de gemeenteraad voor het bestemmingsplan te wijzigen. Dit voorstel tot wijziging moet worden ondersteund door een goede professionele ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijke onderbouwing komt er op neer dat u ingaat op het van toepassing zijnde beleid van de diverse overheden. Er wordt ingegaan op relevante factoren die in de omgeving in een wettelijk kader een rol spelen zoals stank- of geluidshinder (wegverkeer/industrie/spoorweg) of de kwaliteit van de lucht en bodem.

Advies en Tekenburo bouwkunde R. Willems

Advies en tekenburo bouwkunde R. Willems kan deze ruimtelijke onderbouwing compleet met alle onderzoeken opstellen. Dit doen wij vanzelfsprekend niet alleen, onze partners die door heel Nederland gevestigd zijn verlenen ons hierbij voor zover nodig hun professionele ondersteuning. Zodra de ruimtelijke onderbouwing compleet is zorgen wij ervoor dat deze met de bijbehorende onderzoeken gecodeerd wordt in een door de gemeente geëist formaat zodat deze gepubliceerd kunnen worden door de overheid.
Na goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan volgt er een reguliere procedure voor een omgevingsvergunning (voorheen de bouwvergunning).

Meer informatie over R. WILLEMS, ADVIES EN TEKENBURO BOUWKUNDE:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!