Coronavirus: 4 wijzigingen in NOW-regeling

  • Zakelijke dienstverlening

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie.

Coronavirus: 4 wijzigingen in NOW-regeling

Als voorwaarde voor werkgevers met een buitenlands rekeningnummer was opgenomen dat deze de aanvraag binnen vier weken moesten aanvullen met het Nederlandse rekeningnummer. De termijn van vier weken blijkt in de praktijk niet haalbaar. Werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren. Via de website van het UWV kunnen zij echter nog niet automatisch een aanvraag indienen. Tot het moment dat het UWV het aanvraagproces opnieuw heeft ingericht, wordt werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer geadviseerd contact op te nemen met het klantcontactcentrum van UWV.

Openbaarmaking

Omdat voor de financiering van de NOW een beroep wordt gedaan op publieke middelen, vindt het kabinet transparantie over de besteding van deze middelen van groot belang. De werkgever wordt daarom geacht ermee in te stemmen dat de volgende gegevens uit het subsidiedossier openbaar gemaakt kunnen worden:

  1. de naam en het adres van werkgever,
  2. het verstrekte voorschot,
  3. de vastgestelde subsidie.

Nota bene: Deze bepaling heeft terugwerkende kracht en geldt ook voor aanvragen die zijn gedaan voordat deze wijzigingsregeling in werking is getreden.

Uitbreiding concernbepaling en verduidelijking personeels-bv

Omdat bij omzetvaststelling op concernniveau het doel van de regeling, te weten behoud van werkgelegenheid, niet altijd kan worden gerealiseerd, heeft de Tweede Kamer op dit punt aan de minister om versoepeling verzocht. Wij berichtten hier reeds eerder over.

Met ingang van 5 mei 2020 wordt het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies (concern-breed) mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen met rechtspersoonlijkheid binnen dat concern subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. Aan deze loonkostensubsidie worden echter een aantal extra voorwaarden verbonden. Zie hiervoor het nieuwsartikel van 23 april 2020.

In de voorwaarden is door de minister een kleine wijziging aangebracht. Eerder werd aangekondigd dat er geen personeels-bv’s binnen het concern mochten zijn. Alleen een werkmaatschappij die zelf personeel in dienst heeft én omzet genereert kan een aanvraag doen. Door de voorwaarde anders vorm te geven, blijft het mogelijk dat er sprake is van een personeels-bv voor bijvoorbeeld het management. Die vennootschap mag niet aanvragen. De andere werkmaatschappijen kunnen echter wel aanvragen op werkmaatschappijniveau, als ze aan de overige voorwaarden voldoen.

Informatieverplichting bij loonkostensubsidie

Werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor werknemers met een arbeidsbeperking, moesten de toekenning van de NOW-subsidie melden aan de gemeente. Dit omdat dan de gemeente de loonkostensubsidie kon bijstellen. Dit blijkt bij nader inzien niet uitvoerbaar. De verplichting tot melding komt dan ook te vervallen, en daarmee ook de verrekening van de NOW-subsidie met de loonkostensubsidie.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Van Oers Loonadvies. Zij helpen u graag verder.

Meer informatie over OERS ACCOUNTANCY & ADVIES BREDA, VAN:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!