Dit kun je doen bij een conflict rondom inspectiecertificering

 • Bouw

Met het in werking treden van het Bouwbesluit 2012 is ook de wijze van certificering van installaties op het gebied van brandveiligheid gewijzigd. Het Bouwbesluit schrijft nu voor dat alle installaties moeten worden voorzien van een inspectiecertificaat op grond van het CCV-inspectieschema.

Dit kun je doen bij een conflict rondom inspectiecertificering

Dit betekent dat de certificering uitgevoerd dient te worden door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau. De kans bestaat echter dat een artikel, eis of norm door verschillende partijen anders wordt geïnterpreteerd of dat je het niet eens bent met het besluit van de inspectie-instelling, hoe deskundig dan ook. Wat kun je dan doen om toch tot een geldig inspectiecertificaat te komen?

De afgeleide doelstellingen voor inspectiecertificering zijn uitgebreid

Inspectiecertificering van rookbeheersingssystemen geschiedt op basis van een afgeleide doelstelling. Tot voor kort was er sprake van twee afgeleide doelstellingen. De twee onderstaande aanvullende doelstellingen zijn vooralsnog in behandeling.

 1. Tijdig in voldoende mate warmte en rook afvoeren of het tijdig en in voldoende mate tegenhouden van rook om veilig vluchten mogelijk te maken, binnen de context van het basis ontwerp.
 2. Tijdig in voldoende mate warmte en rook afvoeren om een binnenaanval door de brandweer mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp.
 3. Warmte en rook in voldoende mate afvoeren om na het blussen van de brand door de brandweer nazorg mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp.
 4. Het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object in geval van blootstelling aan een brand waardoor de kans op brandoverslag wordt geminimaliseerd. En schade aan het bouwwerk en/of object wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp.

Wat te doen als een norm, artikel of eis rondom inspectiecertificering onduidelijk is

Als de afgeleide doelstelling(en) bekend is/zijn wordt het ontwerp vervaardigd en de installatie gerealiseerd overeenkomstig de hiervoor aangewezen normen. De inspectie-instelling toetst de installatie op basis van het onderstaande stappenplan:

 • Vaststellen normatief kader
 • Inspectie basisontwerp (uitgangspunten, berekeningen / CFD)
 • Inspectie detailontwerp (apparatuur keuze, schema’s en tekeningen)
 • Initiële inspectie

Vastgestelde normen vormen de basis voor het ontwerp en de realisatie. Ondanks dat de norm zeer zorgvuldig tot stand komt, bestaat de mogelijkheid dat een eis of artikel niet éénduidig is of door de partijen verschillend wordt geïnterpreteerd.

Harmonisatie

Indien de inspecteur in de praktijk tegen een situatie aanloopt waar de norm onduidelijk is wordt er gebruik gemaakt van een harmonisatie afspraak of een interpretatie van de norm/het voorschrift. Harmonisatie vindt op 3 niveaus plaats, namelijk: tussen inspecteurs verbonden aan dezelfde inspectie-instelling (collega’s), tussen de inspectie-instellingen onderling en tussen inspectie-instelling en het CCV.

Deskundigenpanel

Op het derde niveau, tussen de inspectie-instellingen en het CCV, worden harmonisatie  afspraken opgesteld, in overleg met het betrokken deskundigenpanel. Dit deskundigenpanel valt onder verantwoordelijkheid van CCV. De deskundigen die actief zijn in dit panel komen vanuit diverse disciplines. Denk aan inspectie-instellingen, adviesbureaus, brandweer of bevoegd gezag en rookbeheersingsbedrijven of brancheverenigingen. De uiteindelijk geselecteerde deskundigen zijn al jaren in het vakgebied actief en beschikken over ruim voldoende ervaring, vaardigheden en kennis.

Het deskundigenpanel Rookbeheersingsinstallaties (RBI) heeft van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging de opdracht gekregen om interpretatievraagstukken te beantwoorden over de toepassing van normen en voorschriften voor rookbeheersingsinstallaties”

Nadat het verzoek tot harmonisatie of interpretatie door het deskundigenpanel is ontvangen, buigen ze zich over het betreffende vraagstuk. Het genomen besluit wordt als ‘harmonisatie afspraak’ of ‘interpretatiebesluit’ door het CCV gepubliceerd. Vanaf publicatiedatum is het besluit bindend.

Een harmonisatie afspraak geldt vooral bij inspectie en is bedoeld om ervoor te zorgen dat verschillende inspecteurs volgens dezelfde methode inspecteren. Een interpretatiebesluit is bedoeld om onduidelijkheden in de norm op te lossen.

Maar het Deskundigenpanel CCV doet meer

De kans bestaat dat je het niet eens bent met het besluit, hoe deskundig genomen dan ook, van de inspectie-instelling. Er zijn dan een aantal wegen die je kunt bewandelen:

 1. Je gaat in discussie met de betreffende inspectie-instelling
 2. Je vraagt een second opinion aan van een tweede geaccrediteerde inspectie instelling
 3. Je legt het conflict voor bij het deskundigenpanel van de CCV. Het uiteindelijke oordeel hiervan is bindend.

Mocht het om wat voor reden dan ook niet mogelijk zijn om tot certificering te komen, dan heb je nog altijd de mogelijkheid dit te bespreken met het bevoegde gezag. Het bevoegde gezag heeft de bevoegdheid om de conclusie(s) naast zich neer te leggen en de voor jouw situatie van toepassing zijnde brandveiligheidsniveau voor akkoord te verklaren.

In de praktijk 

Het voldoen aan de eisen van inspectiecertificering blijkt in de praktijk voor veel partijen niet eenvoudig. Vaak ontbreekt informatie over het waarom van de betreffende installatie, zijn ontwerpstukken en uitgangspunten niet te achterhalen, is de techniek niet van deze tijd of is het gebruik of lay-out van de betreffende installatie niet meer overeenkomstig de oorspronkelijke uitgangspunten.

Om dit proces makkelijker te maken heeft Colt alle ins en outs rondom inspectiecertificering op een rij gezet

Meer informatie over COLT INTERNATIONAL B.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!