Hoe zorg je ervoor dat bedrijven zich in jouw stad vestigen?

 • Regionale ontwikkeling

Waar wilt u wonen of uw bedrijf vestigen? Bij zulke keuzes speelt de kwaliteit van de fysieke leefomgeving een belangrijke rol. Bepalend voor die kwaliteit is een groot aantal factoren, die niet of niet eenvoudig te beïnvloeden zijn. Denk aan ligging, economische structuur en kennisbasis.

Hoe zorg je ervoor dat bedrijven zich in jouw stad vestigen?

De keuzemogelijkheden liggen dan ook vooral op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Om alle factoren en effecten in hun samenhang in kaart te brengen, ontwikkelde TNO Urban Strategy: software voor interactieve ruimtelijke planvorming. Wilt u als gemeente bijvoorbeeld een woonwijk of bedrijventerrein aanleggen? Urban Strategy laat zien wat dit betekent voor energiegebruik, klimaat, veiligheid, milieukwaliteit en veiligheidsrisico's.

Ook op strategisch niveau hebben we instrumenten om de vitaliteit te verbeteren. Sustainable Urban Mobility and Accessibility (SUAM) geeft bijvoorbeeld inzicht in het functioneren van de stad en biedt effectieve oplossingen. Zo bent u als bestuurder veel beter in staat om een stad te creëren waarin de lucht schoon is, het verkeer doorstroomt, kinderen veilig kunnen spelen, winkels bereikbaar zijn en bedrijvigheid bloeit. We breiden het instrument steeds uit met nieuwe indicatoren. Daardoor is SUAM uitermate geschikt voor het vaststellen van een omgevingsvisie.

Waarom is de ene oplossing beter dan de andere?

Urban Strategy is er voor bestuurders, planologen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, adviesbureaus, architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en verkeerskundigen. De software helpt nieuwe situaties te verkennen, ontstane situaties te evalueren en integrale oplossingen voor complexe knelpunten te vinden. U ervaart waarom de ene oplossing beter is dan de andere. Urban Strategy voorspelt de effecten van integrale stedelijke planvorming en schept voorwaarden om economische vitaliteit te versterken: van leefbaarheid tot bereikbaarheid en veiligheid.

 • Basisset voor ruimtelijke ordening
  Arcadis en TNO werken met een basisset aan modellen voor ruimtelijke ordening: luchtkwaliteit, verkeer, gezondheid en geluid. De komende jaren breiden we de set uit met stedelijke monitoring. Daardoor kunt u straks situaties, zoals de performance van de stad rond klimaatdoelen, nog beter beoordelen.
 • Vergezicht naar toekomstige ontwikkelingen van landen en regio’s
  In augustus 2015 startte het Centre for Global Socio-Economic Change. Als partner van het centrum bieden we nieuwe inzichten in de sociaal-economische ontwikkeling van landen en regio’s. Zo ontwikkelden we een model dat grensoverschrijdende datareeksen op een holistische manier combineert. Dat levert onverwachte informatie op over de relatie tussen economische groei, sociale ontwikkeling en ecologische footprint, niet alleen voor individuele landen en regio’s maar ook voor clusters van landen zoals de EU.
 • Gebiedsontwikkeling met verbeterde transportinfrastructuur
  De Zuidas wordt een zakencentrum dat de internationale positie van Nederland aanzienlijk zal versterken. TNO helpt om dit te bereiken. In het project Amsterdam Zuidas focussen we op gebiedsontwikkeling met verbeterde transportinfrastructuur voor trein, metro, stations voor openbaar vervoer en wegen.

Kun je met big data vrachttransport efficiënter laten verlopen?

De logistieke sector in Nederland staat op een hoog niveau. Maar er is voldoende reden om te blijven innoveren en zo de nummer 1-positie te behouden. TNO ziet de voordelen van het delen van real-time data in de logistieke sector. Daarom helpen we met nieuwe en innovatieve oplossingen die logistieke processen effectiever en efficiënter laten verlopen. Het beschikbaar maken van real-time data vanuit voertuigen, infrastructuur en bedrijfssystemen draagt bij aan nieuwe toepassingen voor een effectiever en efficiënter vervoer.

 • Slim datagebruik voor logistieke innovaties
  In de logistieke sector blijft het delen van informatie een gevoelig onderwerp. De betrokken partijen zoeken naar optimalisatiemogelijkheden. Tegelijkertijd zijn ze terughoudend in het verstrekken van, veelal concurrentiegevoelige, informatie aan initiatieven als control towers en logistieke platformen. Met internationaal opererende strategische partners ontwikkelt TNO de Smart Data Factory for Logistics.
 • Oefenen met synchromodaal inplannen
  De transportsector streeft continu naar lagere kosten, betrouwbaarder levertijden en lagere milieubelasting. Synchromodaliteit wordt gezien als een van de oplossingsrichtingen: flexibel inzetten van modaliteiten, gebruik van meerdere routes en keuze voor verschillende tijdstippen bij het plannen. Met onze serious game ‘Synchromania’ kunt u daar in een gecontroleerde omgeving mee experimenteren.
 • Bezoek het congres van de Topsector Logistiek
  Het slim gebruiken en combineren van data wordt steeds belangrijker voor bedrijven. De Smart Data Factory is een open platform met dataconnectiviteit, bouwblokken en tooling voor analyse en een aanpak om high-value cases met living labs snel op te zetten en te toetsen in de praktijk. Wilt u deelnemen of bent u benieuwd naar de voordelen voor uw bedrijf? Kom naar het congres van de Topsector Logistiek op 22 april 2016.
 • Call programma Complexiteit in Transport en Logistiek
  Door vervoersmodaliteiten op een nieuwe manier te combineren en voertuigen, bijvoorbeeld met platooningtechnologie, aan elkaar te koppelen, ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen in de logistieke praktijk. NWO organiseert samen met TKI Dinalog en TNO een call voor het programma Complexiteit in Transport en Logistiek. Consortia van onderzoekers, bedrijven en andere partijen kunnen tot 26 april 2016 projectvoorstellen aanmelden.

Hoe creëer je waarde met slim vastgoedbeheer?

Vastgoed gaat minimaal dertig jaar mee. Na vijftig jaar moet het grondig worden gerenoveerd of gesloopt. Tijdens deze lange periode is het voor vastgoedbeleggers, corporaties, woningeigenaren en verhuurders belangrijk om leegstand te voorkomen. We hebben allemaal een groot belang bij een gezonde voorraad vastgoed. Er moet voldoende kwalitatief geschikt vastgoed beschikbaar zijn, tegen een redelijke prijs. Dat vraagt niet alleen om aandacht voor economische waardecreatie. De keten van bouwers, eigenaren en gebruikers moet gericht zijn op een gezonde balans tussen nieuw en bestaand vastgoed. TNO helpt met strategisch advies, gebaseerd op beproefde modellen.

 • Resultaatgericht vastgoedonderhoud
  Vastgoedondernemingen en onderhoudsbedrijven zijn gebaat bij heldere onderlinge afspraken over werkwijze, inhoud en kwaliteit van hun onderhoudsprogramma's. Nu gaat vaak nog veel tijd en geld verloren aan ingewikkelde contracten, procedures en externe partijen. Het door TNO ontwikkelde concept van resultaatgericht vastgoedonderhoud maakt dat overbodig.
 • Platform voor Renovatie- en Onderhoudsbeleid
  Een goed onderhouds- en renovatiebeleid, waarbij het gewenste kwaliteitsniveau voor elk complex wordt bereikt tegen minimale kosten, is essentieel voor een woningcorporatie. Daarnaast is het gewenst om de risico's goed in kaart te hebben. Vabi en TNO zagen kansen om kennis te delen in onderhoud en renovatie. Ze startten met het Platform voor Renovatie- en Onderhoudsbeleid (PRO).
 • Gebouwen (brand)veilig en betrouwbaar
  Modellen verhogen de kwaliteit van het onderhoud tegen lagere kosten. TNO biedt rekenprogramma’s, modelontwikkeling en advies over kwaliteit en onderhoud van gebouwen. Door samen te werken met bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven, woningcorporaties en zorginstellingen, ontwikkelen we tools die in een behoefte voorzien.
 • Gezonde vastgoedportefeuille bij veranderende zorgvraag
  TNO’s rekenmodel FREEMAN helpt bij het maken van de juiste keuzes voor een gezonde vastgoedportefeuille. Het model geeft inzicht in de huidige en toekomstige financiële situatie van de huisvesting, in relatie tot de veranderende zorgvraag.

Burgerparticipatie, hoe organiseer je dat?

Nu gemeenten meer dan ooit verantwoordelijk zijn voor zorgverlening en welzijn, nam de behoefte aan beleidsondersteuning sterk toe. Tegelijkertijd zijn er vraagstukken rond leefbaarheid, mobiliteit, luchtkwaliteit, gezondheid en werkgelegenheid die om een samenhangende aanpak vragen. TNO biedt tools, dashboards en applicaties die gemeenten ondersteunen bij beleidsontwikkeling en besluitvorming op relevante thema’s. Denk aan gezonde inwoners die actief deelnemen aan de samenleving en een leefbare, duurzame en economisch vitale stad.

 • Burgerparticipatie
  Burgerinitiatieven zijn hot. Ruimtelijk planners moeten snel op deze nieuwe dynamiek kunnen reageren. TNO onderzocht planningsstrategieën en begeleidt kennis- en leertrajecten voor gemeenten die hun interactie met burgers willen verbeteren. Dat leidt tot slimme steden waarin de stakeholders oplossingen ontwikkelen voor stedelijke opgaven zoals bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, economische vitaliteit en gezondheid.
 • Ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen
  Een wijk verbeteren vraagt om een systematische aanpak. De beleidscyclus begint dan ook met het verzamelen van informatie. Wat is de bevolkingsopbouw van mijn gemeente? Hoe is de gezondheidstoestand van bewoners in de diverse wijken? Welke voorzieningen of infrastructuur zijn er aanwezig, wat ontbreekt en wat kan beter? Het wijkdashboard geeft antwoord.
 • Ongevallen met fietsers terugdringen
  Op drie fronten werkt TNO aan het terugdringen van het aantal fietsslachtoffers. Met Roessingh Research & Development en de Fietsersbond ontwikkelden we een intelligente fiets die – via trillingen in het stuur en zadel – waarschuwt voor gevaarlijke situaties. Ook komen er fietsvriendelijke auto’s. Tot slot ontwikkelen we een intelligent kruispunt waarop ongelukken zijn te voorkomen.

Meer informatie over TNO:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!