Is all-in loon een verstandige keuze voor werkgevers?

  • Arbeidsmarkt

De zomervakantie staat voor de deur. In deze periode maken veel werkgevers gebruik van oproepkrachten. Met oproepkrachten wordt veelal een ‘all-in’ uurloon afgesproken. Maar kan dat zomaar? BDO geeft tekst en uitleg.

Is all-in loon een verstandige keuze voor werkgevers?

All-in loon

Normaliter ontvangt een werknemer één keer per jaar zijn vakantiebijslag (veelal vakantietoeslag genoemd) en worden de opgebouwde vakantiedagen uitbetaald zodra de werknemer op vakantie gaat. Vanwege het komen-en-gaan-karakter, is het bij oproepcontracten vaak praktischer een ‘all-in’ uurloon af te spreken. Bij zo’n all-in loon zijn de vakantiebijslag en de opbouw van vakantiedagen in de maandelijkse loonbetaling verdisconteerd. Dit heeft als voordeel dat elke maand helemaal financieel wordt afgewikkeld voor wat betreft loon inclusief vakantiebijslag en vakantieopbouw.

Uitbetaling vakantiebijslag

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (ook wel bekend als de WML) is bepaald dat een werknemer recht heeft op een vakantiebijslag van minimaal 8% van het bruto jaarsalaris, uiterlijk te betalen in juni. De wet staat echter toe dat wordt afgesproken dat de vakantiebijslag op een ander moment wordt uitgekeerd. Voorwaarde daarbij is wel dat de bijslag minstens één keer per jaar wordt uitbetaald. Op basis hiervan is het dus mogelijk dat de vakantiebijslag per maand (of per periode van vier weken) wordt uitbetaald als onderdeel van een ‘all-in’ beloning. Dit moet dan wel uitdrukkelijk met de werknemer zijn afgesproken. Om loonclaims te voorkomen, valt het daarom te adviseren dit expliciet in de arbeidsovereenkomst te vermelden. Daarnaast dient expliciet op de loonstrook te worden vermeld uit welke bedragen het uitbetaalde all-in salaris is samengesteld, dus ook welk deel van dat salaris ziet op de vakantiebijslag.

Uitbetaling vakantiedagen

Voor wat betreft de vakantiedagen is in de wet bepaald dat de werknemer tijdens zijn vakantie recht op loon behoudt. Dit heeft als doel werknemers in staat te stellen daadwerkelijk vakantie op te nemen, zonder hiervan financieel nadeel te ondervinden. Het is in principe niet toegestaan het recht op vakantie te vervangen door een financiële vergoeding. Dit houdt verband met de zogenaamde ‘recuperatiefunctie’ van vakantie: de werknemer moet kunnen herstellen van de fysieke en/of geestelijke belasting die het werk met zich brengt. Indien bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog niet-genoten vakantiedagen openstaan, dient dat saldo overigens wél aan de werknemer uitbetaald te worden.

Uit de rechtspraak (zie deze recente uitspraak) volgt dat rechters het - onder strikte condities - toestaan dat de in een maand/periode opgebouwde vakantiedagen gelijktijdig met het reguliere loon worden uitbetaald. In de bovengenoemde uitspraak is namelijk geoordeeld dat het hanteren van een all-in loon bij een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd niet per definitie in strijd is met de vakantiewetgeving. Ook hier geldt echter wel dat het all-in loon expliciet moet worden afgesproken én duidelijk op de loonstrook moet worden gespecificeerd. Belangrijker nog is dat een dergelijke afspraak de ‘recuperatiefunctie’ van vakantie niet mag ondermijnen: het ontvangen van een all-in loon mag de werknemer niet belemmeren bij het opnemen van vakantie. Rechters, waaronder de rechter in de bovengenoemde zaak, vinden het daarom van groot belang dat de werkgever de werknemer de gelegenheid biedt de opgebouwde vakantiedagen daadwerkelijk op te nemen én hem daartoe stimuleert. 

Voorwaarden all-in salaris

Kortom, een all-in beloning behoort wel degelijk tot de mogelijkheden, zolang dit:

  • maar zorgvuldig en deskundig wordt gecontracteerd;
  • bij de uitbetaling goed wordt gespecificeerd; én
  • de werkgever erop toeziet dat de werknemer daadwerkelijk vakantie opneemt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de toepassing van het all-in loon, of andere vragen over oproepkrachten? De arbeidsjuristen van BDO Legal helpen u hier graag bij. Neem contact op per e-mail of bel (070) 338 08 30 (Rijswijk) / (073) 640 57 99 (Den Bosch) / (030) 284 99 60 (Utrecht).

Meer informatie over BDO BREDA & BDO ROOSENDAAL:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!